109.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes izveidošanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:29

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, kurā ir paredzēts, ka ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras un novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja un ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, 3.punktu un 30.panta otro daļu, kura paredz, ka pastarpinātās pārvaldes iestādes reorganizē apvienojot tās, rezultātā uz to bāzes veidojot jaunu iestādi vai nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 1. Izveidot jaunu iestādi “Balvu novada Sociālā pārvalde” veicot reorganizāciju un apvienojot iestādes:
  • “Baltinavas novada sociālais dienests” (adrese Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594, reģ. Nr. 40900023617);
  • “Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests” (adrese Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501, reģ. Nr. 40900023392);
  • “Viļakas novada sociālais dienests” (adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu nov., LV-4583, reģ. Nr. 40900026327);
  • “Skujetnieku feldšeru - veselības punkts” (adrese Liepu iela 4-3, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577, reģ. Nr. 40900022255);
  • “Rugāju Zobārstniecības kabinets” (adrese Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570, reģ. Nr. 40900022240);
  • “Upītes feldšeru-vecmāšu punkts” (adrese Stabļovas iela 4-10, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587, reģ. Nr. 40900020841);
  • “Kupravas feldšeru punkts” (adrese Rūpnīcas iela 4, Kuprava, Kupravas pag., Balvu nov., LV-4582, reģ. Nr. 40900024167).
 2. Veikt iestādes “Rugāju novada Sociālais dienests” (adrese Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570, reģ. Nr. 40900021137) reorganizāciju nododot sociālā dienesta struktūrvienības (izņemot struktūrvienību “Sociālās aprūpes centrs “Rugāji””) iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 3. Mainīt iestādes “Rugāju novada Sociālais dienests” nosaukumu uz “Rugāju sociālās aprūpes centrs “Rugāji””.
 4. Veikt iestādes “Briežuciema pagasta pārvalde” (adrese Gaismas, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595, reģ. Nr. 40900023513) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Briežuciema feldšeru – vecmāšu punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 5. Veikt iestādes “Krišjāņu pagasta pārvalde” (adrese Jaunatnes iela 3-1, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574, reģ. Nr. 40900023528) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Krišjāņu feldšeru – vecmāšu punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 6. Veikt iestādes “Kubulu pagasta pārvalde” (adrese Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, reģ. Nr. 40900023532) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Kubulu feldšeru punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 7. Veikt iestādes “Lazdulejas pagasta pārvalde” (adrese Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, reģ. Nr. 40900023551) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Egļavas feldšeru – vecmāšu punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 8. Veikt iestādes “Vectilžas pagasta pārvalde” (adrese Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571, reģ. Nr. 50900023591) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Vectilžas feldšeru veselības punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 9. Veikt iestādes “Vīksnas pagasta pārvalde” (adrese Mieriņi, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580, reģ. Nr. 40900023602) reorganizāciju nododot struktūrvienību “Vīksnas feldšeru veselības punkts” iestādei “Balvu novada Sociālā pārvalde”.
 10. Noteikt, ka iestāde “Balvu novada Sociālā pārvalde” ir apvienoto iestāžu un reorganizēto iestāžu (attiecībā uz nodotajām struktūrvienībām) mantas un saistību pārņēmēja.
 11. Noteikt izveidotās iestādes “Balvu novada Sociālā pārvalde” adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
 12. Noteikt, ka šajā lēmumā minēto iestāžu reorganizācijas procesu pabeigt līdz 2021.gada 30.septembrim.
 13. Reģistrēt iestādi “Balvu novada Sociālā pārvalde” Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā ar 2021.gada 1.oktobri.