110.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:31

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības iestādes „Balvu novada Sociālā pārvalde” nolikumu (Pielikumā).