111.§ Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:31

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Aldis Bukšs), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Iecelt par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāju Viktoriju Puku, personas kods: ***.
  1. Noteikt Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja mēnešalgu - EUR 1 638 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro).
  2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.oktobri.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.