115.§ Par grozījumu Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:33

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt ar Balvu novada Domes 2020.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 52.§) apstiprinātajā iestādes “Lazdulejas pagasta pārvalde” nolikumā šādu grozījumu:

svītrot 8.1.apakšpunktu.