118.§ Par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:28

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.492 “Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā”, kas paredz izmaksāt finansējumu pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par vienu likmi, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums