119.§ Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:35

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, kuri nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.- 6.gadīgiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas, izņemot pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos, kas uzņemti izglītības programmās ar kodu 31016013 (Vispārējās vidējās neklātienes izglītības programma) un kodu 31011013 (Vispārējas vidējas izglītības vispārizglītojošā virziena programma).
  2. Piešķirt bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kuri uzturas internātā.
  3. Finansējumu paredzēt no Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžeta, samazinot izdevumu pozīciju “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” par 10 758 euro (desmit tūkstī septiņi simti piecdesmit astoņi euro), izdevumu pozīciju “Sabiedriskās attiecības, pārējie pasākumi” par 5000 euro (pieci tūkstoši euro), samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām par 7428 euro (septiņi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro).
  4. Lēmuma 1. un 2.punktā paredzētās brīvpusdienas tiek apmaksātas pēc izglītības iestāžu apstiprinātajām ēdināšanas pakalpojumu maksām pēc faktiski saņemto porciju skaita.
  5. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.
  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos.