120.§ Par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15 Septembris 2021 15:43

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1panta piektās daļas 1.un 2.punktu, septīto daļu, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aija Mežale, Sandra Kapteine, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sergejs Maksimovs, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam (lēmums (administratīvais akts) pielikumā).