121.§ Par dalību projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:36

Izskatot 2021.gada 18.augusta Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Sarmītes Tabores vēstuli “Par dalību projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma nodrošinājumu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm u.c.), 21.panta pirmās daļas otro punktu, kurš paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, ņemot vērā apvienojamā Balvu novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna 2018. – 2024.gadam Vidējā termiņa prioritātes Nr.1 “Veselīgi domājošs novads”,  Rīcības virziena Nr.3 “Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums”, projektu Nr.56 „Balvu Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku aprīkojuma modernizēšana, atjaunināšana”, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piedalīties Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka” ar attiecināmajām izmaksām EUR  5 000,00 (pieci tūkstoši euro, 0 centi).
  2. Projekta īstenošanas laikā nodrošināt līdzfinansējumu 50% apmērā, t.i. 2022.gadā – EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 0 centi).
  3. Projekta līdzfinansējumu paredzēt Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.