125.§ Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 „Grozījums Balvu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” pieņemšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 09:04

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 4.pielikuma 37.punktu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pieņemt saistošo noteikumu 5/2021 „Grozījums Balvu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” projektu (pielikumā).
  2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.5/2021 „Grozījums Balvu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
  3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
  4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.
  5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts