BIIAC sadarbība ar Viļakas Valsts ģimnāziju

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Trešdiena, 29 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:31

Viļakas Valsts ģimnāzija.

Šī gada 15. septembrī notika divu stundu gara konsultatīva tikšanās zoom platformā “Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) īstenošana Viļakas valsts ģimnāzijā 3. klasē“ ar Viļakas Valsts ģimnāzijas pedagogiem, kuri māca kādu no mācību priekšmetiem šajā klasē. Tikšanās reizē piedalījās septiņi dalībnieki.

Tika pārrunāti jautājumi par prasībām vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām MK noteikumu ietvaros, kā arī par noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās. Tika sniegti metodiskie ieteikumi speciālajā izglītībā.

 22. septembrī tika novadīti 6 stundu kursi speciālajā izglītībā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei “Ievadkurss speciālajā pedagoģijā, pedagoga darbības pamati iekļaujošajā izglītībā”, kur programmas īstenotāja bija iestādes vadītāja Sarmīte Šaicāne, un programmas vadītāja - es kā BIIAC vadītāja. Tika izsniegtas arī apliecības, ko saņēma desmit pedagogi, kas guva jaunas zināšanas apgūstot šo profesionālās kompetences pilnveides programmu, kurā tika skatīti galvenie speciālās pedagoģijas un iekļaujošas izglītības termini, pārrunāts par skolas atbalsta komandas darbu, saistošajiem dokumentiem, individuālās izglītības programmas apguves plāna izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sastādīšanu, atbalsta pasākumiem, vērtēšanu. Tika dots ieskats dažādajās speciālās izglītības programmās, prezentēti mācību līdzekļi, atgādnes, metodiskie materiāli un to izmantošanas iespējas.

Arī ikdienā, pēc nepieciešamības, telefoniski tiek sniegts atbalsts no BIIAC speciālistiem gan Viļakas Valsts ģimnāzijas pedagogiem, gan citu izglītības iestāžu pedagogiem dažādos iekļaujošās izglītības un PMK jautājumos.

Lai veiksmīgs iekļaujošas mācību vides, īstenošanas process un turpmākā sadarbība!

Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem īstenošana Viļakas valsts ģimnāzijā

Informācija: BIIAC vadītāja/ logopēde, Tamāra Krūmiņa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei