Pieņemts lēmums par tematiskā plānojuma izstrādi

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Februāris 2022 15:52

Balvu novada Dome 2022.gada 27.janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” (Protokols Nr.2., 66.§).

Balvu novada pašvaldībai nav spēkā esoša dokumenta, kas noteiktu dabas teritoriju un publisko ārtelpu telpiskās attīstības perspektīvas un prioritātes, kas apgrūtina pilsētas vienotu stratēģisku un kompleksu attīstību projektu īstenošanā, piemēram, teritoriju sakārtošanā.

Dokumentā definēti nosacījumi Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu, dabas, kultūrvides un rekreācijas telpas vienotai un ilgtspējīgai attīstībai līdz 2040.gadam.

Izstrādājot tematisko plānojumu, tiek noteikti šādi uzdevumi:

Par tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts  Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs  Sņegovs.

Detalizētāka informācija šeit http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=772&Itemid=1150&lang=lv