Noslēgusies Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skate

Kategorija: Ceļā uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gadskārtu
Pirmdiena, 14 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 Jūnijs 2022 09:30

Laikā no 6.jūlija līdz 10.jūlijam norisināsies lielākais un starptautiski pazīstamākais tradicionālās kultūras festivāls Baltijas valstīs “Baltica 2022”. Festivāla tēma ir  „Spēle.”

Lai kolektīvi varētu piedalīties festivālā, laika posmā no oktobra līdz janvāra beigām, epidemioloģiskās situācijas ierobežojumu dēļ, skate tika organizēta video skates formā. Kolektīvi savus priekšnesumus ierakstīja video formātā un nosūtīja Latvijas Nacionālā  kultūras centra ekspertiem.

No Balvu novada skatē piedalījās 17 kolektīvi – Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Antoņina Krakope, Bērzpils folkloras kopa „Saivenis”, vadītāja Daiga Griestiņa, Briežuciema bērnu un jauniešu kopa „Soldanī”, vadītāja Anita Pakalnīte, Tilžas etnogrāfiskais ansamblis „Sagša”, vadītāja Daiga Jēkabsone,  Vectilžas folkloras kopa „Saime”, vadītāja Solveta Logina, Vīksnas folkloras kopa “Olūts”, vadītājs Aldis Laicāns, Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Regīna Čudarāne, Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Skaidrīte Šaicāne, Medņevas folkloras kopa “Egle”, vadītāja Ināra Sokirka, Rekovas folkloras kopa “Rekavas dzintars”, vadītājs Vilis Cibulis, Upītes etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Ligita Spridzāne, Upītes folkloras kopa “Upīte”, vadītājs Andris Slišāns, Upītes  Tautas nama kapela, vadītājas - Liene Babāne, Kate Slišāne, Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte”, vadītāja Silvija Kupriša, Viļakas folkloras kopa “Atzele”, vadītāja Anna Annuškāne, Viļakas Kultūras nama muzikantu kapela “Atzele”, vadītāja Ilona Bukša,  Žīguru Kultūras nama kapela “Blāzma”, vadītāja Mārīte Bukovska, Žīguru fokloras kopa “Mežābele”, vadītāja Skaidrīte Šaicāne.

Esam lepni, ka mūsu kolektīvi ieguvuši augstus vērtējumus – I un II pakāpes. Kolektīvi, kuru sniegums pēc žūrijas vērtējuma atbilst I pakāpei, kā arī daļa II pakāpes kolektīvu saskaņā ar režisora ieceri, tiks aicināti piedalīties folkloras festivāla “Baltica 2022” norisēs.

Rezultāti

Informāciju sagatavoja:

Iveta Tiltiņa, Balvu novada Kultūras pārvaldes speciāliste