Domes sēdē nolēma likvidēt Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 maijs 2022 15:44

Domes sēde 28.aprīlisŠodien, 6. maijā notika kārtējā domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 94 jautājumus.

 

Likvidēs Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai

Deputāti nolēma likvidēt Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai. Noteica, ka Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Rugāju Sporta centrā īstenoto izglītības programmu apguves vietas paliek nemainīgas. Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Rugāju Sporta centra  reorganizāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai, uzsāks  ar 2022.gada 10.maiju un pabeigs  2022.gada 31.jūlijā.

Noteica, ka Balvu Sporta skola ir:

 • Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas funkciju, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības, izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja;
 • Rugāju Sporta centra funkciju, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības, izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Precizēja saistošos noteikumus

Deputāti izdarīja grozījumus:

 • Balvu novada domes gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā”. Papildināja 5.3.2., 5.3.4. un 5.3.5. apakšpunktu ar vārdiem iekavās “(šajā apakšpunktā norādītā informācija pēc pašvaldības lūguma jāiesniedz tikai gadījumos, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati)” un pieņēma Balvu novada domes 2022.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā” projektu jaunā redakcijā.
 • Balvu novada Domes gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”.
 • Lēmumā „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi””.

Atjaunos un reģistrēs Viļakas pilsētas ģerboni

Deputāti pieņēma lēmumu atjaunot un reģistrēt Viļakas pilsētas ģerboni. Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa šo lēmumu nosūtīs Valsts Heraldikas komisijai un Kultūras ministrijai. Izmaksas, kas saistītas ar ģerboņa atjaunošanu un reģistrēšanu segs no Viļakas pilsētas pārvaldes budžeta.

Apstiprināja nolikumus

Deputāti apstiprināja nolikumus:

 1. „Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Balvu novada Domes apbalvojumi (nozīmīguma secībā) ir: apbalvojums “Goda pilsonis” – Balvu novada Domes dibināts apbalvojums, ko piešķir ar Domes lēmumu; Atzinības raksts – augstākais rakstiskais apbalvojums, ko piešķir ar Domes lēmumu un Pateicības raksts – rakstisks apbalvojums, par kura piešķiršanu lemj Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

Apbalvojumu mērķis ir apzināt un godināt fiziskas personas, juridiskas personas un kolektīvus par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Balvu novada labā.

 1. “Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu”. Nolikums noteiks kārtību, kādā Balvu novada pašvaldībā tiks iesniegti un izvērtēti projektu konkursa pieteikumi bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai izglītojamo vasaras brīvlaikā un kā Pašvaldība piešķirs finansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem un jauniešiem.

Apstiprināja Balvu novada muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2022.–2027. gadam

Balvu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2022.–2027. gadam ir attīstības plānošanas dokuments, kurā raksturoti muzeja darbības virzieni, noteikti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai turpmākajiem pieciem gadiem. Dokuments izstrādāts, lai noteiktu turpmāko muzeja attīstības virzību, pārmantojot un aktualizējot Balvu Novada muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijā 2017.-2022.gadam nospraustos darba virzienus katrā no muzeja pamatfunkcijām.

Pagarinās medību tiesību nomas līgumu ar Mednieku un makšķernieku biedrību „Bērzkalne” un klubu "Kubuli"

Nolēma pagarināt medību tiesību nomas līgumu ar Mednieku un makšķernieku biedrību „Bērzkalne” par medību tiesībām Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Bērzkalnes pagastā 60,2236 ha kopplatībā (tai skaitā mežs 1,86 ha). Noteica medību tiesību nomas maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez PVN, līdz noteikumu “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanai. Medību tiesību nomas līgumu pagarinās līdz 2030.gada 20.martam.

Nolēma pagarināt medību tiesību nomas līgumu ar Mednieku un makšķernieku klubu „Kubuli” par medību tiesībām Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Kubulu pagastā 301,8067 ha kopplatībā (tai skaitā mežs 93,64 ha). Noteica medību tiesību nomas maksu EUR 0,30 gadā par 1 ha, bez PVN, līdz noteikumu “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanai. Medību tiesību nomas līgumu pagarinās līdz 2033.gada 23.martam.

Atļauj slēgt apakšnomas līgumus

Deputāti nolēma atļaut SIA „Viļakas veselības aprūpes centrs” slēgt apakšnomas līgumus uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 2022.gada 6.aprīlī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.BNP/2022/3.47/324/LI, par ēkas Tautas iela 6, Viļakā,  Balvu novadā.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.6/2022 “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskām un juridiskām personām tiek piešķirtas medību tiesības Balvu novada pašvaldības īpašumā, lietojumā esošo zemes gabalu medību platībās vai administratīvajā teritorijā atrodošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu medību platībās. Pašvaldības medību tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot rakstveida Pašvaldības medību tiesību nomas līgumu. Līguma darbības termiņš nedrīkstēs būt īsāks par 1 gadu, bet ne garāks par 10 gadiem.

Apstiprina izsoļu rezultātus

 

Apstiprināja nekustamā īpašuma izsoļu rezultātus:

 1. Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā, platībā 1,5774 ha, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 8090,00 euro.
 2. Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā, platībā 1809 m2, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 2750,00 euro.
 3. “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, platībā 3,16 ha, nosakot par uzvarētāju Vectilžas pagasta zemnieka saimniecību “Ezeriņi”, Reģ. Nr. 42401020258, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 7188,00 euro.
 4. “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, platībā 6,84 ha, nosakot par uzvarētāju Vectilžas pagasta zemnieka saimniecību “Ezeriņi”, Reģ. Nr. 42401020258, adrese “Liepas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4571, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 478,00 euro.
 5. “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, platībā 2,72 ha, nosakot par uzvarētāju Vectilžas pagasta zemnieka saimniecību “Ezeriņi”, Reģ. Nr. 42401020258, adrese “Liepas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4571, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 6986,00 euro.
 6. “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, platībā 0,7104 ha, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kurš iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1667,00 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit septiņi euro un 0 centi).

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā

Apstiprināja par Rugāju vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā - direktora vietnieci izglītības jomā Ilzi Dobrovoļsku; direktora vietnieci izglītības jomā Sanitu Anckinu – I.Dobrovoļskas prombūtnes laikā; skolotāju, lietvedi Līgu Spriņģi -  I.Dobrovoļskas un S.Anckinas prombūtnes laikā; skolotāju Viju Lancmani - I.Dobrovoļskas, S.Anckinas un L.Spriņģes prombūtnes laikā.

 Par Lazdulejas pagasta pārvaldes pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā – klientu apkalpošanas speciālisti Marinu Prancāni; saimniecības pārzini Leonīdu Ivanovu – M.Prancānes prombūtnes laikā.

Par Rugāju Sporta Centra vadītāja pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā – ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteiktu personu.

Piedalīsies Zivju fonda pasākumā

Nolēma piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem iesniedzot projektu “Balvu novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība”.

Projekta atbalsta gadījumā, nodrošinās līdzfinansējumu 4561,00 euro apmērā, projekta priekšfinansējumu 6250,00 euro no projekta attiecināmajām izmaksām 17061,00 euro.

Piešķirs finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem zemnieku saimniecībai "Zirdziņi"

Piešķirs no Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 3000 euro apmērā Baltinavas pagasta zemnieku saimniecībai “Zirdziņi”, reģistrācijas numurs 43401006588, ugunsgrēka seku novēršanai.

Pieņēma saistošos noteikumus

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus:

 • 16/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums””;
 • 17/2022 “Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”. Saistošie noteikumi noteiks preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtību Balvu novada teritorijā un nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par tirdzniecību publiskajās vietās Balvu novadā.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nebūs izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas

Apstiprināja maksu  24.27 euro bez pievienotas vērtības nodokļa par kubikmetru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas veidota no maksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam 11,99 euro, un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Kaudzītes” 12,28 euro par vienu kubikmetru Baltinavas, Kupravas, Lazdukalna, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu, Žīguru pagastā un Viļakas pilsētā.

Uzdod pildīt direktora pienākumus

Deputāti uzdeva Rugāju sporta centra trenerim Aināram Dokānam veikt Rugāju sporta centra direktora pienākumus līdz 2022.gada 31.jūlijam. Noteica Aināram Dokānam par Rugāju sporta centra direktora pienākumu veikšanu piemaksu 30% apmērā no noteiktās mēnešalgas.

Piešķir Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Piešķīra Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu no 2022.gada 9.maija līdz 2022.gada 15.maijam (ieskaitot).

Atbrīvo Bērzpils Saieta nama vadītāju

Atbrīvoja Annu Krivišu no Bērzpils Saieta nama vadītājas amata ar 2022.gada 27.maiju.

 

Ņems aizņēmumu projekta pabeigšanai

Ņems aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai 70 679 euro uz trīs gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam projekta “Bērzu ielas posma pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā” pabeigšanai.

Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta līdz 2024.gada decembrim (ieskaitot). Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties tuvākajā laikā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

 

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei