Slēgs Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli un Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” diennakts grupu

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 Jūnijs 2022 09:18

maijs 2022

Šodien, 26.maijā notika kārtējā domes sēde, kurā darba kārtībā deputāti izskatīja 65 jautājumus.

Uzsāks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas izstrādi

Deputāti nolēma uzsākt Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam izstrādi. Apstiprināja atbildīgo personu- Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Inesi Circeni un Stratēģijas izstrādes darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja: Inese Circene – Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja;

Darba grupas locekļi:

Inta Kaļva – Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece;

Valda Vancāne – Balvu novada administrācijas teritorijas plānotāja;

Aija Mežale – Balvu novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

Ieva Sīle – Balvu novada Izglītības pārvaldes ekonomiste;

Agnese Puļča – Balvu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste;

Terēza Čudarkina – Balvu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste;

Maruta Brokāne – Balvu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste;

Lija Bukovska – Balvu novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste;

Imants Slišāns – Balvu novada domes deputāts.

Slēgs Stacijas pamatskolas struktūrvienību “Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli”

Nolēma slēgt Stacijas pamatskolas struktūrvienību “Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle” (juridiskā adrese: “Skola”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV- 4580) ar 2022.gada 31.jūliju.

Uzdos Stacijas pamatskolas direktoram:

 • informēt Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles darbiniekus par Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles slēgšanu un veikt nepieciešamās darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām ar darbiniekiem slēgšanas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
 • informēt Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles izglītojamos un vecākus vai personas, kuras aizstāj viņus, par Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles slēgšanu;
 • līdz 2022.gada 10.jūnijam sagatavot izmaiņas Stacijas pamatskolas Amatu vienību un mēnešalgu sarakstā (spēkā no 2022.gada 1.augusta) un iesniegt apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 • līdz 2022.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Balvu novada domes sēdē grozījumus Stacijas pamatskolas nolikumā.

 

Slēgs diennakts grupu pirmsskolas izglītības iestādē

Nolēma slēgt Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” diennakts grupu ar 2022.gada 31.augustu.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītājam:

 • līdz 2022.gada 15.jūnijam jāsagatavo izmaiņas iestādes amatu vienību un mēnešalgu sarakstā (spēkā no 2022.gada 1.septembra) un jāiesniedz apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 • jāinformē izglītības iestādes darbinieki par diennakts grupas slēgšanu un nepieciešamajām darbībām attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
 • jāinformē izglītojamo vecāki vai personas, kuras aizstāj viņus, par diennakts grupas slēgšanu.

Pieņēma saistošos noteikumus

 • 19/2022 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”. Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā uzturamas ēkas, būves un to teritorijas Balvu novadā un kopjamas īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, kā arī atbildību par Noteikumos minēto prasību neievērošanu.
 • 20/2022 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā”. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Balvu novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana Balvu novada teritorijā ir aizliegta līdz 2035. gada 31. decembrim.
 • 21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā”. Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Balvu novada pašvaldībā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Nodos medību tiesības Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās

Nolēma nodot medību tiesības:

 • Mednieku un makšķernieku klubam „Žīguri” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju pagastā 13,5624 ha platībā, Vecumu pagastā 29,3 ha platībā, Žīguru pagastā 64,812 ha platībā.
 • Biedrībai “Mednieku klubs “Zelta cauna”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju pagastā 22,2247 ha platībā.
 • Biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Rugāju pagastā 3,5502 ha platībā.
 • Iecirknim „Saulgrieži” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā 11,6954 ha platībā.

Noteica medību tiesību nomas maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez PVN. Medību tiesību nomas līgumu slēgs uz 10 gadiem.

Izsniegs bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguves atļauju

Izsniegs Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts meža īpašuma pārvaldītājam un apsaimniekotājam Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Posolnīca”, kas atrodas Balvu novada Žīguru pagasta nekustamā īpašuma “Žīguru masīvs” ar kadastra numuru 3898 003 0162, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0162 teritorijā.

Atsavinās Balvu novada pašvaldības kustamo mantu

Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamās mantas:

 • vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, reģistrācijas apliecības Nr. AF3754854, izlaiduma gads 1999. Kustamās mantas sākumcena 938,00 euro. Apstiprināja kustamās mantas, vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, izsoles noteikumus.
 • Elektrisko vārkatlu, nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu 2gab., gaisa nosūcēju ar motoru GIGA, maizes griešanas mašīnu LOZAMET 150, trauku mazgāšanas mašīnu GIGA, gaisa nosūcēju ar motoru GIGA, 2 boilerus, caurplūdes ūdens sildītāju, kondicionieri. Mantu sākumcena:

Elektriskajam vārkatlam 47,00 euro; nerūsējošā tērauda galdam ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu 399,00 euro, nerūsējošā tērauda galdam ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu 399,00 euro, gaisa nosūcējam ar motoru GIGA 117,00 euro, maizes griešanas mašīnai LOZAMET 150 70,00 euro trauku mazgāšanas mašīnai GIGA  246,00 euro, gaisa nosūcējam ar motoru GIGA, 199,00 euro, boilerim 23,00 euro, boilerim 23,00 euro, ūdens sildītājam  23,00 euro, kondicionierim 270,00 euro.

Izsoles organizēs Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.

Nodos atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu

Nodos atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, izlaiduma gads 1998. Uzdos Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.

Apstiprināja pagastu pārvalžu nolikumus

 • Kupravas pagasta pārvaldei;
 • Medņevas pagasta pārvaldei;
 • Šķilbēnu pagasta pārvaldei;
 • Susāju pagasta pārvaldei;
 • Vecumu pagasta pārvaldei;
 • Žīguru pagasta pārvaldei.

 

Atbrīvoja Baltinavas kultūras nama vadītāju no amata

Deputāti nolēma atbrīvot Intu Krakopu no Baltinavas kultūras nama vadītājas amata ar 2022.gada 9.jūniju.

Izdarīja grozījumus Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Izdarīja Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas apstiprināts ar Balvu novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 6.§) grozījumus.

Apstiprināja Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu

Apstiprināja Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (STCA) plānu. Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips.

Atbilstoši CAKPL, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi: nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību; pēc    iespējas           nodrošināt       sabiedrībai minimāli   nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus, plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus, sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam, plānot un veikt atjaunošanas pasākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību, atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Balvu STCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

Atbilstoši CAKPL 6.panta pirmās daļas 9.punkta prasībām STCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. STCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības dome nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Piešķirs naudas balvas

Nolēma piešķirt:

 • Balvu Sporta skolas audzēknim Raitam Markum naudas balvu 150 euro pēc nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu diska mešanā U-16 vecuma grupā Baltijas U-16 komandu čempionātā un trenerei Sarmītei Keiselei naudas balvu 150 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas;
 • Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim Didzim Aleksānam, naudas balvu 150 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu Baltijas kausa ložu šaušanas sacensībās un trenerim Ēvaldam Vancānam, naudas balvu 150 euro pēc nodokļu nomaksas;
 • Rugāju Sporta centra audzēknei Ditai Stivriņai naudas balvu 150 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par iegūto 3.vietu Eiropas kausa izcīņā svarbumbu celšanā un trenerim Aināram Dokānam naudas balvu 150 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Naudas balvas izmaksās no Balvu novada Izglītības pārvaldes pasākumu budžeta.

Noteica vecāku dalības maksu (līdzfinansējumu) Balvu novada pašvaldības organizētajās vasaras nometnēs

Balvu sākumskolas nometne “Raibās dienas”, Darbības laiks 06.06.2022. -17.06.2022., Dalībnieku skaits 25, Dalībnieku vecums 7-9 gadi, 10 dienas, dalības maksa vienai personai 30 euro.

Balvu novada Bērnu un jauniešu centra nometne „Krāsainā vasara”, Darbības laiks 06.06.2022. -10.06.2022, Dalībnieku skaits 20, Dalībnieku vecums 9-11 gadi, 5 dienas, dalības maksa vienai personai 25 euro.

Balvu Sporta skolas nometne “Dejas ritmos!”, darbības laiks 01.08.2022. -05.08.2022., Dalībnieku skaits 16, dalībnieku vecums 7-11 gadi, 5 dienas, dalības maksa vienai personai 22,50 euro.

Bērzpils pamatskolas nometne “Sporto vesels”, darbības laiks 22.08.2022. -26.08.2022, dalībnieku skaits 20, dalībnieku vecums 11-16 gadi, 5 dienas, dalības maksa vienai personai 25 euro.

Apstiprināja Balvu Sporta skolas pasākumu dalības maksas

Deputāti noteica dalības maksu Balvu sporta skolas organizētajos pasākumos:

28.05.2022, Balvu Sporta skolas peldbaseins, Dārza ielā 2, Balvi, Balvu Sporta skolas atklātās sacensības peldēšanā un Latvijas Peldēšanas federācijas “Latvijas kauss X.posms”, dalības maksa 5 euro.

03.06.2022, Balvu Sporta skolas stadions, Sporta ielā 8, Balvi, Balvu Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā, dalības maksa 3 euro.

Dalības maksa netiek piemērota dalībniekiem  no Balvu novada administratīvās teritorijas.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības 2021.gada konsolidēto finanšu pārskatu

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības 2021.gada konsolidēto finanšu pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

bilances aktīvi uz 31.12.2021.

94 675 833 EUR

2.

pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

4 055 172 EUR

 

Piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Piešķīra Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – divas kalendāra nedēļas no 2022.gada 6.jūnija līdz 2022.gada 19.jūnijam (ieskaitot)  par nostrādāto laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Piešķīra priekšfinansējumu  

 • Projekta “ESI REĀLS!”, kas tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros, priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā biedrībai „VISION”, Reģ. Nr.40008138205, Lubānas iela 13, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., projekta realizācijai 920 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 4600 euro.
 • Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Catch the opportunity”, projekta Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365, priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā biedrībai „Kalmārs”, Reģ. Nr.40008205991, Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., projekta realizācijai 3124 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 15 620 euro.
 • nodibinājumam „Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles””, Reģ. Nr.40008133922, „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Balvu nov., vardarbībā cietušu bērnu un vecāku vasaras nometnes organizēšanai (speciālistu – kanisterapeita un psihologa piesaistei)  200 euro.

Piešķirs finansējumu no Balvu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem nevalstisko organizāciju atbalstam.

 Iecēla Kubulu Kultūras nama vadītāju

Iecēla Lauru Zujāni  Kubulu Kultūras nama vadītāja amatā ar 2022.gada 1.jūniju.

Iecēla Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāju

Iecēla Agnesi Puļču  Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja amatā ar 2022.gada 27.maiju uz Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītājas Madaras Jeromānes prombūtnes laiku.

Iecēla Baltinavas Kultūras nama vadītāja pienākumu izpildītāju

Iecēla Baltinavas Kultūras nama amatiermākslas kolektīva vadītāju Ivetu Gabrāni par Baltinavas Kultūras nama vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2022.gada 10.jūniju līdz Baltinavas Kultūras nama vadītāja iecelšanai amatā.

Iecēla Bērzpils Saieta nama vadītāja pienākumu izpildītāju

Iecēla Bērzpils Saieta nama tekstilizstrādājumu dizaina speciālisti Ilgu Lazdiņu par Bērzpils Saieta nama vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2022.gada 28.maiju līdz Bērzpils Saieta nama vadītāja iecelšanai amatā.

Izveidos sabiedrību ar ierobežotu atbildību

Uzsāks veikt pasākumus, kas nepieciešami sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras darbības mērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un daudzdzīvokļu māju kopīpašuma apsaimniekošana, izveidošanai.

Noteica, ka izveidojamo kapitālsabiedrību dibinās reorganizējot Balvu novada pašvaldības aģentūru “SAN-TEX”.

Terēzija Babāne

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei