3.§ Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:13

Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums „Par saistošo noteikumu Nr.4/2011 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu” (prot.Nr.3, 2.§), saskaņā ar kuru tika veikti grozījumi Balvu novada pašvaldības nolikuma 16.punktā, paredzot, ka Balvu novada Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.
Saskaņā ar Balvu novada Domes 2011.gada 15.februāra ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” par Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēta Ināra Ņikuļina.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka paraksta tiesības bez Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska vēl ir Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai un Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija lēmums „Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām” (protokols Nr.2, 4.§).

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei