4. § Par Balvu novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:13

Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Par Balvu novada pašvaldības pārstāvi Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē deleģēt Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada Domes 2009.gada 23.jūlija lēmums „Par pārstāvja deleģēšanu” (protokols Nr.6, 9.§).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei