6.§ Par Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Februāris 2011 16:15

Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Iecelt Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski par Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi publiski privātā kapitālsabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (reģistrācijas Nr. 44103058086).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei