Piešķir Atzinības rakstus, apstiprina Balvu novada pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 16 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

junijs 2022Šodien, 21.jūnijā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti izskatīja 63 darba kārtības jautājumus. 

Deputāti nolēma piešķirt Balvu novada domes Atzinības rakstu:

1.Bērzpils pagasta iedzīvotājai ANNAI GUSTEI par ieguldījumu Bērzpils pagasta sakrālā mantojuma saglabāšanā un uzturēšanā;

2.Individuālā darba veicējai DACEI ŠULTAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un novada vārda popularizēšanu;

3.Rokdarbniecei, biedrības “Mežģis” dalībniecei MARIJAI BLEIVEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un novada vārda popularizēšanu;

4.SIA “BalviFlora” darbiniecei EDĪTEI ĻVOVAI par ilggadēju, profesionālu, apzinīgu darbu uzņēmumā SIA “BalviFlora” un savu zināšanu un prasmju nodošanu jaunajiem darbiniekiem;

5.Krišjāņu Tautas nama vadītājai INESEI KALNIŅAI par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Krišjāņu pagastā;

6.Šķilbēnu pagasta iedzīvotājai MĀRĪTEI ŠAKINAI par brīvprātīgu pilsonisko aktivitāti, veicot nopietnus un sistemātiskus arhīva pētījumus par Šķilbēnu ciemu un tam pieguļošo teritoriju;

7.Balvu Mūzikas skolas profesionālās un interešu izglītības skolotājai LINDAI VĪTOLAI par profesionālo darbību, pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, un audzēkņu augstiem sasniegumiem konkursos;

8.Balvu Mūzikas skolas direktora vietnieci RITAI KOČEROVAI par profesionālu un kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu un ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītošanā;

9.SIA “Senda DZ” pārdevēju ĻENAI KLIMOVIČAI par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu uzņēmumā SIA “Senda DZ”;

10.Lazdukalna pagasta Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa vadītājai REGĪNAI ČUDARĀNEI par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā jaunajām Balvu novada paaudzēm;

11.Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai un bibliotekārei VINETAI MUZAĻEVSKAI par radošu, profesionālu, rezultatīvu pedagoģisko darbu un ieguldījumu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju nostiprināšanā;

12.Balvu Mūzikas skolas vijoļspēles skolotājai, vokālā ansambļa “Razdoļje” vadītājai ZOJAI ZAHAROVAI par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā.

13.Žīguru Kultūras nama direktorei, Medņevas dramatiskā kolektīva vadītājai VALENTĪNAI KAĻĀNEI par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

 

Apstiprina Tilžas pamatskolas nolikumu

Apstiprināja Tilžas pamatskolas nolikumu. Atzina par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2016. gada 10.marta lēmumu „Par Tilžas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2.§). Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.augustu.

Pieņēma saistošos noteikumus

1.Nr.22/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”. Saistošie noteikumi noteiks pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas.

2.Nr.23/2022 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. – 12. klašu izglītojamiem”. Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem vispārējo vidējo izglītības iestāžu (10. – 12.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli:

Precizēja saistošos noteikumus

  1. Balvu novada domes gada 26.maija saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā”.
  2. Balvu novada domes gada 6.maija saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”.

 

Atceļ Balvu novada domes lēmumus

1.Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumu  “Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu” (protokols Nr. 16., 38.§).

2.Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki - Stradi”, “Ceļš Mieriņi”, “Ceļš Sita - Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij” (protokols nr. 16., 39.§).

Precizēja Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma-dzīvokļu platības

Nodos bez atlīdzības valstij nekustamo īpašumu

Nolēma nodot bez atlīdzības valstij, Zemkopības ministrijas personā, Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ceļš Ezernieki - Stradi”, Rugāju pagastā, Balvu novadā, kadastra numurs 3874 001 0012, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0042 – 5,92 ha platībā, 3874 001 0060 – 7,85 ha platībā, 3874 004 0286 – 7,74 ha platībā, Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.

Nodos nomā Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Sola”, Susāju pagastā

Deputāti nolēma nodot nomā Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 005 0127 sastāvā esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200 m2 platībā un cieta seguma (asfalta) laukumu 4200 m2 platībā, un rīkot minētā objekta nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja nomas maksas nosacīto sākumcenu – 87,50 euro mēnesī, bez PVN. Apstiprināja Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles noteikumus. Uzdeva nomas tiesību izsoli veikt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

Iznomās Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežvidu skola”, Solā, Susāju pagastā nedzīvojamās telpas

Deputāti nolēma iznomāt 31 nedzīvojamo telpu un noteica nomas tiesību izsoles veidu – atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. Apstiprināja izsoles sākuma nomas maksu – 169,17 euro  mēnesī bez PVN un nomas objekta izsoles noteikumus. Uzdeva nomas tiesību izsoli veikt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

Īstenos projektu

Nolēma īstenot projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” ar kopējo finansējumu 7865,05 euro. Nodrošinās projekta realizācijai priekšfinansējumu 4 719,03 euro no kopējām projekta izmaksām no Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta.

Apstiprina Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā

 

1.Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošajās vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā - direktora vietnieci izglītības jomā Intu Vilkasti; direktora vietnieci profesionālās izglītības darbā Santu Kašu – I.Vilkastes prombūtnes laikā; direktora vietnieci izglītības jomā Benitu Urtāni -  I.Vilkastes un S.Kašas prombūtnes laikā; lietvedi Terēziju Ločmeli - I.Vilkastes, S.Kašas un B.Urtānes prombūtnes laikā.

2.Par Šķilbēnu pagasta kultūras centra „Rekova” vadītāja pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā – apkopēju Simonu Loginu; folkloras kopas vadītāju Vili Cibuli – S.Loginas prombūtnes laikā; līnijdeju grupas vadītāju Elitu Siliņu – S.Loginas un V.Cibuļa prombūtnes laikā.

3.Par Balvu Mākslas skolas direktora pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā – direktora vietnieci izglītības jomā Anitu Kairišu; lietvedi Ivetu Pugeju, – A.Kairišas prombūtnes laikā; saimniecības pārzini Valēriju Laicānu - A.Kairišas un I.Pugejas prombūtnes laikā.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 28.§) 1.30., 1.49. un 1.66. punkts.

Piešķir finansējumus

Domes sēdē nolēma piešķirt:

1.Biedrībai „Sudraba pakavi”, „Kapulejas”, Tilžas pagasts, finansējumu 550 euro  zirgu pajūgu braukšanas sacensību organizēšanai Bērzpils pagasta zirgu sētā „Jaunbērziņi”.

2. Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba projektam, projekta Nr. 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000068461, priekšfinansējumu biedrībai „Kalmārs”, 1, Brīvības iela 48, Balvi, projekta realizācijai 1876 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 12 165 euro.

Finansējumu piešķirs no Balvu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem nevalstisko organizāciju atbalstam.

Apstiprina kultūras iestāžu maksas pakalpojumus

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādi (skatīt ŠEIT).