9. Par izmaiņām Pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Janvāris 2013 15:10

Izskatot Antona Pužuļa 2011.gada 2.februāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem, Andra Kazinovska 2011.gada 15.februāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Pastāvīgo iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem, Aivara Kindzula 2011.gada 15.februāra iesniegumu, kurā piekrīt veikt komisijas locekļa pienākumus Pastāvīgo iepirkumu komisijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, kas nosaka, ka iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta iepirkumu jomā, par kuru slēdz līgumu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS – 1 (Aivars Kindzuls), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atbrīvot Antonu PUŽULI, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem.

2.Atbrīvot Andri KAZINOVSKI, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem.

3.Ievēlēt Aivaru KINDZULU, personas kods ***, Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei