10.§ Par izmaiņām Zemes komisijas sastāvā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:16

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, likuma „Par zemes komisijām’’ 2.1 1.punkts, kas nosaka, ka pilsētas zemes komisijā ietilpst: 1.pilsētas domes iecelts zemes komisijas priekšsēdētājs; 2.pilsētas domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks; 3.Valsts zemes dienesta pārstāvis; 4.zemes ierīkotājs, kurš pastāvīgi strādā pilsētas teritorijā; 5.pilsētas galvenais arhitekts (arhitekts),

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Jāni Trupovnieku, personas kods ***, no Zemes komisijas locekļa pienākumiem.

2. Ievēlēt Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski Zemes komisijas sastāvā.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei