11.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes nolikumā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:17

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns), PRET- 2 (Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt grozījumus Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes nolikumā (turpmāk tekstā Nolikums):
1.1. Nolikuma 3.3.apakšpunktā tekstu „un iepirkumu sagatavošana” aizstāt ar tekstu „tehniskās dokumentācijas sagatavošana, kas nepieciešama iepirkumu organizēšanai”;
1.2. Nolikuma 6.punktā tekstu: „nomu, īri, iepirkumu veikšanas atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai” aizstāt ar „nomu un īri”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei