12.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas nolikumā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:17

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Jānis Trupovnieks), PRET- 1 (Sandis Puks), ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā (turpmāk tekstā Nolikums):

1. papildināt Nolikumu ar 7.201.punktu šādā redakcijā: „7.201. organizēt iepirkumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un sagatavot attiecīgos līgumus”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei