13.§ Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:17

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Aivars Kindzuls, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.5/2011 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu (pielikumā).

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.5/2011 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

4. Saistošos noteikumus publicēt māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pielikumā:
1. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošie noteikumi Nr.5/2011 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” uz 2 lapām.
2. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2011 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei