Ukrainai   Siltums


LLKC Balvu konsultāciju birojā šobrīd notiek pretendentu pieteikšanās apmācībām

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 Jūlijs 2022 15:28

LLKC logo

LLKC Balvu konsultāciju birojs organizē apmācības atbalsta pretendentiem LAD atbalsta saņemšanai pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ)

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Saistības:

Piesakoties 2022.gadā BDUZ aktivitātei, tie klienti, kuriem 2021.gadā saistības pabeigtas, var uzņemties viena gada saistības, to var darīt arī jauni klienti. Savukārt, esošās saistības tiek turpinātas un tās var paplašināt. Attiecīgos gadījumos saistības var nodot vai pārņemt.

Visā saistību periodā atbalsta pretendents:

 1. nedrīkst samazināt BDUZ aktivitātēs apstiprināto saistību platību un nedrīkst mainīt lauku atrašanās vietu;
 2. saimnieko atbilstoši aktivitātes atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 3. katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, pie attiecīgā lauka izvēloties BDUZ aktivitāti.

BDUZ saistības:

    Jāveic atbalsttiesīgās platības apsaimniekošana noganot vai nopļaujot (nedrīkst smalcināt!)

    ganīšana:

 1. atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
 2. nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā no kārtējā gada 15.05. līdz 15.09.;
 3. nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz kārtējā gada 15.09.

    pļaušana (nedrīkst smalcināt!):

 1. vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli novāc no lauka līdz kārtējā gada 15.09.;
 2. izvēlas augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku, lai nebojātu augsnes virskārtu.
 3. nedrīkst veikt kultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.);
 4. jākārto lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu);
 5. ja tiek uzņemtas vai pārņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības zālāji), tad ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.maijam jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu (apliecinājumu). Kursus organizē LLKC.

Ja nosacījums par apmācībām nav izpildīts – BDUZ atbalsts 2022.gadā tiks samazināts par 50%.

Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) var pilnvarot uz apmācībām citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

Vairāk informācijas www.lad.gov.lv

Balvu konsultāciju birojā šobrīd notiek pretendentu pieteikšanās mācībām, kuras plānotas augustā un septembrī. Aicinām neatlikt uz pēdējo mirkli un pieteikties savlaicīgi divu dienu apmācībām, lai varētu saņemt BDUZ atbalstu pilnā apmērā.

Lai pieteiktos mācībām, jāzvana uz kontakttālruni 29471841 vai 29118683.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei