15.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Otrdiena, 22 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:18

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izveidot Balvu novada pašvaldībā amata vienības:
1.1. „izpilddirektora vietnieks”;
1.2. „juriskonsults”.

2. Veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā:
2.1. sarakstu pirms sadaļas „Vispārējā un juridiskā nodaļa” papildināt ar amata vienību „izpilddirektora vietnieks, profesijas kods 1112 39, 1 amata vienība”;
2.2. saraksta sadaļā „Vispārējā un juridiskā nodaļa”, amata vienībai „juriskonsults” amata vienību skaitu „1 amata vienība” aizstāt ar „2 amata vienības”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei