Balvu novada domes sēde 2022.gada 28.jūlijā plkst. 09.00

Kategorija: Domes sēžu darba kārtība
Pirmdiena, 25 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Augusts 2022 16:19

julijs 2022

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 28.jūlijā plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 

Darba kārtībā:
1. Par Balvu Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
2. Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
3. Par Stacijas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
4. Par grozījumiem Bērzpils pamatskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)

5. Par saistošo noteikumu Nr.24/2022 “Par reklāmu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
6. Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļu platības precizēšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
7. Par Balvu novada Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Ozollejas” pamatlīdzekļa – mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
8. Par Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Skoliņas” pamatlīdzekļa – mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
9. Par Balvu novada Žīguru pagasta nekustamā īpašuma “Morozi” pamatlīdzekļa – mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
10. Par Balvu novada Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Lāsītes” pamatlīdzekļa – mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
11. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 6. maija lēmumā (protokols Nr. 12., 7.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Bīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0313”. (ziņo J.Trupovnieks)
12.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Rukmaņi”  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0032. (ziņo J.Trupovnieks)
13. Par nekustamā īpašuma “Pienenes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0253, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo J.Trupovnieks)
14. Par nekustamā īpašuma “Irši’, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0245, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
15. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Apsīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
16. Par nosaukuma “Vizmas” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Susāju pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
17. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Sporta iela 2A, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību atzīšanu par starpgabalu. (ziņo J.Trupovnieks)
19. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 49, Balvos, Balvu novadā ½ domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
20. Par zemes vienību apvienošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Zvaigznītes” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
21. Par zemes vienību apvienošanu Briežuciema pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Līkumi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
22. Par nosaukuma “Krastmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
23. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par SIA NFF III Latvija piederošu zemes vienību apvienošanu Susāju pagastā, Balvu novadā” . (ziņo J.Trupovnieks)
24. Par medību tiesībām Arvīda Rēdmana medību iecirknim „Birzgales” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Žīguru pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
25. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis” ” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
26. Par medību tiesībām Vitālija Deglava medību iecirknim „Ievlejas” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Rugāju un Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
27. Par Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmuma “Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma -dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai atcelšanu”.  (ziņo J.Trupovnieks)
28. Par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas  Nr.25 Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo J.Trupovnieks)
29. Par nekustamā īpašuma “Kupravas baraka 2”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – pirmās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – otrās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – trešās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – ceturtās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
34. Par nekustamā īpašuma “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
35. Par nekustamā īpašuma “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
36. Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
37. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra 3864 002 0164 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
38. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
39. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0101 daļas, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
40. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0199 daļas, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
41. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0224, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
42. Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
43. Par nedzīvojamās telpas Nr.2 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
44. Par nedzīvojamās telpas Nr.3 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
45. Par nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
46. Par nekustamā īpašuma “Laukmala”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
47. Par nekustamā īpašuma “Morozi”, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
48. Par nekustamā īpašuma Abrenes iela 4, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
49. Par nekustamā īpašuma “Tačuki - 1”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
50. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
51. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu  izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
52. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu. (ziņo S.Maksimovs)
53. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo S.Maksimovs)
54. Par Rekavas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs
55. Par priekšfinansējumu biedrības "nextHorizont" projektam "Zem viena jumta". (ziņo S.Maksimovs)
56. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienību - Feldšerpunktu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule, S.Maksimovs)
57. Par programmas "Bērnu peldēšanas prasmju apguve 5-7 gadus veciem bērniem" apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale, S.Maksimovs)
58. Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”. (ziņo S.Maksimovs)
59. Par valsts vietējā autoceļa V463  “Pāliņi-Gailīši” pārņemšanu. (ziņo J.Trupovnieks, S.Maksimovs)
60. Par valsts vietējā autoceļa V466  “Balvi-Teteri-Upatnieki” pārņemšanu. (ziņo J.Trupovnieks, S.Maksimovs)
61. Par valsts vietējā autoceļa V468  “Briežuciems – Baltinava” pārņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
62. Par grozījumiem Balvu novada administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo S.Maksimovs)
63. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
64. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo S.Maksimovs)
65. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
66. Par apkures sistēmas sakārtošanas daudzdzīvokļu mājā Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, maksas pārtraukšanu. (ziņo S.Maksimovs)