19.§ Par sociālā pakalpojuma apmaksu „Pansionātā „Balvi”

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Otrdiena, 22 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 13:28

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 8.panta 1.punktu, kas nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, minētā likuma 8.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atcelt 2009.gada 15.maija Balvu pilsētas Domes lēmumu Nr.10, 5§, kurā noteikts, ka E.S., personas kods ***, dzīvo Pansionātā „Balvi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, segt Ls 15,00 mēnesī par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - „Pansionātā „Balvi””.

2. Atcelt 2009.gada 15.maija Balvu pilsētas Domes lēmumu Nr.10, 4§, kurā noteikts, ka P.S., personas kods ***, dzīvo Pansionātā „Balvi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, segt Ls 15,00 mēnesī par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - „Pansionātā „Balvi””.

3. Segt E.S. un P.S. uzturēšanās izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - Pansionātā ,,Balvi’’ no Balvu novada pašvaldības budžeta „Pansionāta „Balvi”” finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

4. Slēgt trīspusēju līgumu starp klienti E.S., „Pansionātu „Balvi”” un Balvu novada pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

5. Slēgt trīspusēju līgumu starp klientu P.S., „Pansionātu „Balvi”” un Balvu novada pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei