Lemj par Balvu novada ģerboni, valsts autoceļu posmu pārņemšanu un projektu īstenošanu

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

Balvu novada ģerbonis

28.jūlijā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti kopumā izskatīja 79 darba kārtības jautājumus. 

Lemj par Balvu novada ģerboni

Deputāti lēma virzīt Balvu novada ģerboni - Melna vilka galva un austoša sudraba saule purpura sarkanā fonā (pievienotajā attēlā) atjaunošanai un reģistrēšanai Ģerboņu reģistrā.

Apstiprina un groza skolu nolikumus

Domes sēdē apstiprināja Balvu Sporta skolas, Viduču pamatskolas, Stacijas pamatskolas nolikumu un veica grozījumus Bērzpils pamatskolas nolikumā.

Pieņem saistošos noteikumus

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.24/2022 “Par reklāmu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā”, kas nosaka reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Balvu novadā šobrīd ir spēkā apvienojamā Balvu novada teritorijā attiecīgie saistošie noteikumi. Apvienojamo Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu teritorijās šādu saistošo noteikumu nav. Pēc jaunā novada izveidošanās ir nepieciešams izstrādāt jaunus, visam novadam kopīgus saistošos noteikumus.

Veic grozījumus domes lēmumos

Tika veikti grozījumi Balvu novada domes 2022. gada 6. maija lēmumā (protokols Nr. 12., 7.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Bīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0313”, un tika veikti grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par SIA NFF III Latvija piederošu zemes vienību apvienošanu Susāju pagastā, Balvu novadā”.

Atceļ domes lēmumu

Atcēla Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmumu “Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.

Atzīst mežaudžu vērtību

Sēdē atzina pamatlīdzekļu – mežaudžu vērtību Vīksnas pagasta nekustamajam īpašumam “Ozollejas”, Rugāju pagasta nekustamajam īpašumam “Skoliņas”, Žīguru pagasta nekustamajam īpašumam “Morozi” un Krišjāņu pagasta nekustamajam īpašumam “Lāsītes”.

Precizē dzīvokļa platību

Tika precizēta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma– dzīvokļu platība - dzīvokļa Nr.1 Eržepoles ielā 15, Viļakā, platību no 26,50 m2 uz 27,00 m2, dzīvokļa Nr.1 Zemnieku ielā 2, Viļakā, platību no 52,60 m2 uz 52,10 m2 un dzīvokļa Nr.2A Rūpniecības ielā 5, Žīguros, Žīguru pagastā, platību no 43,20 m2 uz 42,60 m2.

Lemj par nekustamajiem īpašumiem

Domes sēdē lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Rukmaņi”, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Miķelīši” zemes vienībai, par nekustamā īpašuma “Pienenes” Baltinavas pagastā atzīšanu par starpgabalu, par nekustamā īpašuma “Irši’ Šķilbēnu pagastā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai, par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Apsīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā un nodošanu atsavināšanai, par nosaukuma “Vizmas” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Susāju pagastā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Sporta iela 2A, Viļakā, nodošanu atsavināšanai, par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību atzīšanu par starpgabalu, par nekustamā īpašuma Skolas ielā 49, Balvos,  ½ domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai, par nosaukuma “Krastmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai.

Apvieno zemes vienības

Lēma par zemes vienību apvienošanu Tilžas pagastā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Zvaigznītes” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai, par zemes vienību apvienošanu Briežuciema pagastā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Līkumi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai.

Piešķir medību tiesības

Domes sēdē lēma nodot medību tiesības biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā 7,2105   ha platībā, medību tiesības arī Arvīda Rēdmana medību iecirknim „Birzgales” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Žīguru pagastā 5,451 ha platībā, un medību tiesības medību iecirknim „Ievlejas” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Rugāju pagastā 25,54 ha platībā un Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Kubulu pagastā 17,5349 ha platībā, slēdzot ar biedrībām medību tiesību nomas līgumus uz 10 gadiem un nosakot medību tiesību nomas maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez PVN.

Apstiprina izsoles rezultātus

Sēdē lēma par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, nedzīvojamo ēku – pirmās noliktavas daļas, otrās noliktavas daļas, trešās noliktavas daļas un ceturtās noliktavas daļas un to pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu.

Apstiprināja arī izsoles rezultātus nekustamajam īpašumam “Beķeri” Medņevas pagastā, nekustamajam īpašumam “Zemīši” Susāju pagastā, nekustamajam īpašumam “Dīķi” Kubulu pagastā, slēdzot pirkuma līgumus.

Apstiprina nomas tiesību izsoles rezultātus

Tika apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti trim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām  zemes vienībām Lazdukalna pagastā, Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai  zemes vienības daļai Šķilbēnu pagastā un Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai  zemes vienības daļai Balvos, kā arī nedzīvojamajām telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.3 “Ziediņi”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā.

Lemj par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Domes sēdē tika lemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kupravas baraka 2” Vīksnas pagastā, nekustamo īpašumu “Augstienes” Baltinavas pagastā, nekustamo īpašumu “Laukmala” Baltinavas pagastā, nekustamo īpašumu “Morozi” Žīguru pagastā, nekustamo īpašumu Abrenes iela 4, Viļakā, un nekustamo īpašumu “Tačuki - 1” Baltinavas pagastā, kā arī kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu pagastā.

Lemj par zemes vienību un nedzīvojamās telpas nodošanu nomā

Domes sēdē apstiprināja lēmumus par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu, kā arī par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas  Nr.25 Partizānu ielā 14, Balvos, nodošanu nomā.

Atbrīvo pagasta pārvaldes vadītāju un pamatskolas direktori

Tika lemts atbrīvot Marutu Kalnēju no Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas amata ar 2022.gada 1.augustu un, ņemot vērā Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu “Par Žīguru pamatskolas likvidāciju”, lēma atbrīvot Sanitu Orlovsku no Žīguru pamatskolas direktores amata ar 2022.gada 19.augustu (pēdējā darba diena).

Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu

Uzdeva Rugāju pagasta pārvaldes vadītājai Arnitai Pugačai veikt Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus ar 2022.gada 2.augustu līdz laikam, kad darbā tiek pieņemts Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājs.

Par Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu

Deleģēja Vīksnas  pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim I.B.veikt Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz I.M.

Piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Piešķīra Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – divas kalendāra nedēļas no 2022.gada 1.augusta līdz 2022.gada 14.augustam (ieskaitot)  par nostrādāto laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Groza Balvu novada administrācijas amata vienību sarakstu un Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu

Domes sēdē atbalstīja lēmumu izdarīt ar Balvu novada domes 2021.gada 22.jūlija sēdes lēmumu “Par Balvu novada administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 44.§) apstiprinātajā Balvu novada administrācijas amata vienību sarakstā šādus grozījumus:

  1. aizstāt pielikuma “Balvu novada administrācijas amata vienību saraksts” nodaļas “Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļa” :
    1. rindas “Grāmatvedis” kolonnā “amata vienību skaits” skaitli “18,5” ar skaitli “14,5”
    2. rindas “Nodokļu administrators” kolonnā “amata vienību skaits” skaitli “4” ar skaitli “3”;
  2. papildināt pielikuma “Balvu novada administrācijas amata vienību saraksts” nodaļu “Kancelejas un personāla nodaļa” ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:“Klientu apkalpošanas speciālists” - 1 amata vienība.

Un saistībā ar šīm izmaiņām, grozīja arī Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

Apstiprina maksas pakalpojumu cenrāžus

Apstiprināja Balvu novada Rekavas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi, nosakot maksu gultas vietas izmantošanai skolas internātā, sporta zāles nomas un kabineta (36m²) nomas maksu, kā arī Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienību - Feldšerpunktu maksas pakalpojumu cenrādi.

Pārņem valsts vietējos autoceļus

Lai uzlabotu satiksmi un skolēnu pārvadājumus, attīstītu infrastruktūru, veicinātu uzņēmējdarbību, nolēma pārņemt valsts vietējos autoceļus V463  “Pāliņi-Gailīši” (no 0,00km līdz 18,420km), V466  “Balvi-Teteri-Upatnieki” (no 2,378km līdz 20,747km), V468  “Briežuciems – Baltinava” (3,21 km). Rīcība ar nekustamo īpašumu pašvaldībai ļautu veiksmīgāk un operatīvāk realizēt dažādu inženierkomunikāciju izbūves un uzturēšanas pasākumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistīt līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “Valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”. Pārņemot savā pārziņā autoceļus jau tuvākajā laikā būtu iespējams uzlabot to  kvalitāti, veicot autoceļu virsmas apstrādi.

Piešķir priekšfinansējumu biedrībai

Piešķīra biedrībai „nextHorizont” priekšfinansējumu desmit procentu apmērā, t.i. 737,09 euro Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Zem viena jumta”, projekta Nr.2022.LV/ĢDP/25, realizācijai. Projekta kopējās izmaksas ir 7370,90 euro.

Īstenos investīciju projektu

Tika lemts īstenot investīciju projektu “Balvu novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrāde”, kopējā summa 102 970,92 euro, piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai 87 525,28 euro apmērā, un nodrošināt līdzfinansējumu 15 %, t.i., 15 445,64 euro no kopējām investīciju projekta izmaksām no Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta.

Ņems aizņēmumus projektu īstenošanai

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu  87 526 euro uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi investīciju projekta "Balvu novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrāde" īstenošanai saskaņā ar 2021.gada 22.februāra MK noteikumu Nr.143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" 3.1.2.apakšpuntu - pašvaldības transporta infrastruktūra, kā arī ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 96 313 euro uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi ERAF finansētā projekta “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā” īstenošanas pabeigšanai.

Atbalstīs Viņa ekselences Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa J.Buļa vizitāciju Balvu novadā

Piešķīra no Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 1200 euro apmērā Viņa ekselences Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa J.Buļa vizitācijai, kas veltīta Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzes 100.gadadienai 2022.gada 7.augustā Tilžā.

 Piešķirs finansējumu jaunu tautu tērpu iegādei

Tika nolemts piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 1000 euro apmērā Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīva ,,Rika” (D grupa) jaunu tautu tērpu iegādei.

 Pieņem dāvinājumu

Pieņēma dāvinājumu no biedrības “Latvijas senioru kopienu apvienība” -  lapeni, dāvinājuma vērtība  2541,00 euro, un nodeva to Sociālās pārvaldes struktūrvienībai “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs” sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis”  Liepu ielā 2, Balvos.

Iegādāsies nekustamo īpašumu

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nolēma iegādāties no privātas personas nekustamo īpašumu - būvi, kas atrodas Partizānu ielā 5A, Balvos, par pārdevēja piedāvāto cenu 5500,00 euro, un paredzēja finansējumu nekustamā īpašuma iegādei no Balvu novada pašvaldības budžeta 2022.gadam, samazinot pašvaldības plānoto pamatbudžeta atlikumu uz gada beigām.

Apstiprina programmu bērnu peldēšanas prasmju apguvei

Domes sēdē apstiprināja programmas „Bērnu peldēšanas prasmju apguve 5-7 gadus veciem bērniem” projektu, kuru uzsāks īstenot ar 2022.gada 1.septembri.

Lemj par izmaiņām komisijas sastāvā un komisijas nolikumā

Izskatot AS “Sadales tīkls” vēstuli “Par pārstāvja deleģēšanu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā”, domes sēdē lēma izslēgt no Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva Andi Ločmeli un apstiprināja Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā kā komisijas locekli Jāni Nagli - AS ''Sadales tīkls'' Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītāju. Un saistībā ar komisijas sastāva maiņu veica arī grozījumus Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Atzīst pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO”

Apstiprināja "Vidzemes pašvaldību līdzdalības izvērtējumu SIA “ZAAO” un atzina Balvu novada pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem

Par apkures sistēmas sakārtošanas maksas pārtraukšanu

Nolēma pārtraukt ar 2022.gada 1.augustu naudas iekasēšanu par apkures sistēmas sakārtošanu daudzīvokļu dzīvojamā mājā Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā no dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem (atlikusī nesamaksāta summa ir 13 469,52 euro) un uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šā lēmuma izpildi.

 

Deputāti iepazinās ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums par pašvaldības darbību 2022.gada 1.pusgadā.

 Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties tuvākajā laikā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

 Teksts: Iluta Jaunžeikare

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei