Iedzīvotāju ievērībai - Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapu teritorijās notiek kapavietu aktēšana

Категория: Aktualitātes
12.08.2022
Обновлено: 22.08.2022, 15:37

Kapavietu aktēšanaKapavietu aktēšana, kurā ietilpst nekopto kapavietu apsekošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana un aktu par nekoptu kapavietu sagatavošana, Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapu teritorijās notiek reizi gadā. Šādu darbību mērķis ir apzināt nekoptās kapavietas un uzrunāt tuviniekus.

Ja kapu apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka esošā kapavieta netiek kopta un uzturēta, tiek uzstādīta specializēta brīdinājuma zīme - mietiņš ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu, kurā norādīts aktēšanas gads*. Kapavietām, kuras tiek koptas un uzturētas, šāda atzīme dabā netiek izdarīta.

Vēršam uzmanību, ka kapavietās uzstādītās aktēšanas zīmes, nenozīmē, ka pašvaldība tuvākajā laikā plāno esošās kapavietas nodot lietošanā citiem, bet gan identificē tās kā neapkoptas. Kapavietu apzīmēšanas mērķis ir aicināt mirušā piederīgos sarosīties un apkopt esošās kapavietas. Katra nekoptā un aktētā kapavieta tiek apsekota trīs gadus pēc kārtas, ja līdz tam neatsaucas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota persona.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar atbildību izturēties pret kapsētas kopainu un piederošo kapavietām. Ja iedzīvotājs pats jebkādu iemeslu dēļ nevar sakopt savu tuvinieku kapavietas, kapu kopšanu var uzticēt arī trešajām personām.

*Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr1./2022 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”, ar kuriem var iepazīties https://www.vestnesis.lv/op/2022/44.22

Teksts: Kristiāns Bokta