Balvu novada domes komiteju sēdes 2022.gada 17.augustā un 18. augustā

Категория: Aktualitātes
12.08.2022
Обновлено: 22.08.2022, 15:37

augusts 2022Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDI 2022.gada 17.augustā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Stabulnieki"  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0021. (ziņo J.Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Mežsētas", zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3874 009 0025 un 3874 009 0098. (ziņo J.Krilova)
 3. Par nosaukuma "Skaras" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 4. Par nosaukuma "Videļi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 5. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Medņevas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 6. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma "Verpuļeva 41" un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par adreses "Verpuļeva 40" piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par nosaukuma "Verpuļeva 141" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma "Saulītes" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 10. Par nosaukuma "Robežmala" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par medību tiesībām Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDI 2022.gada 18.augustā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti)

Darba kārtībā:

1.     Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2021 "Par sociālo palīdzību Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo I.Pušpure)

2.     Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo I.Pušpure)

3.     Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo I.Pušpure)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDI 2022.gada 18.augustā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2022 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas" precizēšanu. (ziņo L.Šustova)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.____ /2022  „Grozījums Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.17/2021 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs"" pieņemšanu. (ziņo L.Šustova)
 3. Par Rugāju novada domes dalības izbeigšanu biedrībā "Latvijas Basketbola savienība". (ziņo J.Annuškāns)

Informatīvs jautājums:

 1. Par iespēju uzstādīt Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Jānim Bukātam pieminekli vai piemiņas zīmi, vai kopēju informatīvu plāksni pie kapsētas. (ziņo I.Supe)
 2. Par Publiskās atmiņas centra rekomendācijām par ielu pārdēvēšanu. (ziņo A.Mežale, I.Supe)

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc FINANŠU KOMITEJAS SĒDI 2022.gada 18.augustā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 "Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu" pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 "Par Balvu novada pašvaldības nodevām" pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā,  Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma "Peldbaseins", Kupravas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma "Ozollejas", Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Bezdelīgas", Rugāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma "Viduči", Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma "Nazarovi", Vīksnas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma "Ezermala-2 Nr.341", Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma "Ūsaiņi", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma "Lilie Grūdi", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 19. Par nekustamā īpašuma "Muižlejas", Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 20. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 120", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 21. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rosība", Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles  noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0028 Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105 Vectilžas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0077, Medņevas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 002 0086 daļas, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0046 daļas, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 daļas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0149 daļas, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 29. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0393, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0067, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0421, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0066, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0375, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 34. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0209, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 35. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0159 daļas, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 36. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0146, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 37. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0606, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 38. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0153 Baltinavas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 39. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0665 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 40. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo A.Ķerģe)
 41. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves inventāra atsavināšanu un atkārtotu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 42. Par kustamās mantas – šķeldas apkures katla KVS 0,8, inventāra Nr.V-Z471, nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 43. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu sākumskolai. (ziņo L.Igaune)
 44. Par Žīguru kultūras nama vadītāja atbrīvošanu. (ziņo D.Tutiņa)
 45. Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īpašumā esošo informatīvo stendu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. (ziņo M.Orniņa)

Informatīvs jautājums:

 1. Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu. (ziņo S.Maksimovs)