22.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus zemes vienībām

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 Februāris 2011 09:07

Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu un LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes reformas laika pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi:
1.1. Balvu novada Balvu pagastā:
1.1.1. 3846 002 0078 – 0,2 ha, pielikums Nr.1.1.1..

1.2. Balvu novada Tilžas pagastā:
1.2.1. 3886 001 0058 – 3,0 ha, pielikums Nr.1.2.1.;
1.2.2. 3886 001 0067 – 1,2 ha, pielikums Nr.1.2.2.;
1.2.3. 3886 002 0066 – 2,1 ha, pielikums Nr.1.2.3.;
1.2.4. 3886 003 0092 – 0,1 ha, pielikums Nr.1.2.4.;
1.2.5. 3886 003 0106 – 15,0 ha, pielikums Nr.1.2.5.;
1.2.6. 3886 003 0151 – 0,5 ha, pielikums Nr.1.2.6.;
1.2.7. 3886 003 0193 – 2,3 ha, pielikums Nr.1.2.7.;
1.2.8. 3886 003 0214 – 4,1 ha, pielikums Nr.1.2.8.;
1.2.9. 3886 003 0273 – 5,1 ha, pielikums Nr.1.2.9.;
1.2.10. 3886 003 0283 – 11,2 ha, pielikums Nr.1.2.10.;
1.2.11. 3886 003 0348 – 0,15 ha, pielikums Nr.1.2.11.;
1.2.12. 3886 003 0368 – 0,15 ha, pielikums Nr.1.2.12.;
1.2.13. 3886 003 0369 – 0,2 ha, pielikums Nr.1.2.13.;
1.2.14. 3886 003 0377 – 0,2 ha, pielikums Nr.1.2.14.;
1.2.15. 3886 003 0379 – 0,2 ha, pielikums Nr.1.2.15.;
1.2.16. 3886 003 0399 – 0,3 ha, pielikums Nr.1.2.16.;
1.2.17. 3886 003 0412 – 0,5 ha, pielikums Nr.1.2.17.;
1.2.18. 3886 003 0445 – 0,15 ha, pielikums Nr.1.2.18.;
1.2.19. 3886 003 0449 – 0,4 ha, pielikums Nr.1.2.19.;
1.2.20. 3886 003 0462 – 0,12 ha, pielikums Nr.1.2.20.;
1.2.21. 3886 003 0493 – 0,25 ha, pielikums Nr.1.2.21.;
1.2.22. 3886 003 0510 – 0,5 ha, pielikums Nr.1.2.22.;
1.2.23. 3886 004 0092 – 1,0 ha, pielikums Nr.1.2.23.;
1.2.24. 3886 005 0055 – 4,0 ha, pielikums Nr.1.2.24.;
1.2.25. 3886 005 0076 – 3,2 ha, pielikums Nr.1.2.25.;
1.2.26. 3886 005 0162 – 6,6 ha, pielikums Nr.1.2.26.;
1.2.27. 3886 005 0176 – 4,3 ha, pielikums Nr.1.2.27.;
1.2.28. 3886 006 0122 – 17,9 ha, pielikums Nr.1.2.28..

1.3. Balvu novada Krišjāņu pagastā:
1.3.1. 3856 004 0138 – 0,6 ha, pielikums Nr.1.3.1..
Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

2. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes reformas laika pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi:
2.1. Balvu novada Tilžas pagastā:
2.1.1. 3886 001 0026 – 2,0 ha, pielikums Nr.2.1.1.;
2.1.2. 3886 001 0029 – 4,0 ha, pielikums Nr.2.1.2.;
2.1.3. 3886 001 0055 – 5,5 ha, pielikums Nr.2.1.3.;
2.1.4. 3886 001 0062 – 14,5 ha, pielikums Nr.2.1.4.;
2.1.5. 3886 001 0070 – 5,0 ha, pielikums Nr.2.1.5.;
2.1.6. 3886 001 0074 – 0,6 ha, pielikums Nr.2.1.6.;
2.1.7. 3886 001 0077 – 28,0 ha, pielikums Nr.2.1.7.;
2.1.8. 3886 001 0109 – 5,6 ha, pielikums Nr.2.1.8.;
2.1.9. 3886 002 0032 – 17,0 ha, pielikums Nr.2.1.9.;
2.1.10. 3886 002 0043 – 7,26 ha, pielikums Nr.2.1.10.;
2.1.11. 3886 002 0046 – 1,1 ha, pielikums Nr.2.1.11.;
2.1.12. 3886 002 0120 – 2,7 ha, pielikums Nr.2.1.12.;
2.1.13. 3886 002 0236 – 4,0 ha, pielikums Nr.2.1.13.;
2.1.14. 3886 002 0237 – 0,6 ha, pielikums Nr.2.1.14.;
2.1.15. 3886 002 0267 – 0,3 ha, pielikums Nr.2.1.15.;
2.1.16. 3886 003 0133– 4,0 ha, pielikums Nr.2.1.16.;
2.1.17. 3886 003 0198 – 3,0 ha, pielikums Nr.2.1.17.;
2.1.18. 3886 003 0320 – 9,5 ha, pielikums Nr.2.1.18.;
2.1.19. 3886 003 0336 – 8,9 ha, pielikums Nr.2.1.19.;
2.1.20. 3886 003 0388 – 0,1 ha, pielikums Nr.2.1.20.;
2.1.21. 3886 003 0403 – 0,18 ha, pielikums Nr.2.1.21.;
2.1.22. 3886 003 0438 – 0,25 ha, pielikums Nr.2.1.22.;
2.1.23. 3886 003 0531 – 3,0 ha, pielikums Nr.2.1.23.;
2.1.24. 3886 003 0542 – 3,0 ha, pielikums Nr.2.1.24.;
2.1.25. 3886 004 0039 – 5,0 ha, pielikums Nr.2.1.25.;
2.1.26. 3886 004 0052 – 23,0 ha, pielikums Nr.2.1.26.;
2.1.27. 3886 004 0058 – 9,0 ha, pielikums Nr.2.1.27.;
2.1.28. 3886 004 0115 – 10,0 ha, pielikums Nr.2.1.28.;
2.1.29. 3886 004 0120 – 7,5 ha, pielikums Nr.2.1.29.;
2.1.30. 3886 005 0014 – 1,7 ha, pielikums Nr.2.1.30.;
2.1.31. 3886 005 0042 – 30,0 ha, pielikums Nr.2.1.31.;
2.1.32. 3886 005 0057 – 13,0 ha, pielikums Nr.2.1.32.;
2.1.33. 3886 005 0074 – 2,0 ha, pielikums Nr.2.1.33.;
2.1.34. 3886 005 0083 – 3,5 ha, pielikums Nr.2.1.34.;
2.1.35. 3886 005 0084 – 3,0 ha, pielikums Nr.2.1.35.;
2.1.36. 3886 005 0085 – 2,0 ha, pielikums Nr.2.1.36.;
2.1.37. 3886 005 0087 – 3,2 ha, pielikums Nr.2.1.37.;
2.1.38. 3886 005 0104 – 12,4 ha, pielikums Nr.2.1.38.;
2.1.39. 3886 005 0120 – 1,9 ha, pielikums Nr.2.1.39.;
2.1.40. 3886 005 0137 – 15,0 ha, pielikums Nr.2.1.40.;
2.1.41. 3886 005 0155 – 27,5 ha, pielikums Nr.2.1.41.;
2.1.42. 3886 005 0234 – 2,4 ha, pielikums Nr.2.1.42.;
2.1.43. 3886 005 0235 – 2,0 ha, pielikums Nr.2.1.43.;
2.1.44. 3886 005 0248 – 3,2 ha, pielikums Nr.2.1.44.;
2.1.45. 3886 005 0261 – 8,0 ha, pielikums Nr.2.1.45.;
2.1.46. 3886 006 0040 – 5,0 ha, pielikums Nr.2.1.46.;
2.1.47. 3886 006 0092 – 13,5 ha, pielikums Nr.2.1.47.;
2.1.48. 3886 006 0153 – 4,7 ha, pielikums Nr.2.1.48.;
2.1.49. 3886 006 0216 – 5,0 ha, pielikums Nr.2.1.49..

2.2. Balvu novada Krišjāņu pagastā:
2.2.1. 3856 004 0041 – 3,4 ha, pielikums Nr.2.2.1..
Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

3. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 4.punktu, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošiem starpgabaliem, zemesgabalus, kuru platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); atbilstoši LR 31.10.2002. likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.daļai:
3.1. Balvu novada Tilžas pagastā:
3.1.1. 3886 002 0133 – 29,5 ha, pielikums Nr.3.1.1.;
3.1.2. 3886 002 0186 – 3,8 ha, pielikums Nr.3.1.2.;
3.1.3. 3886 003 0099 – 0,1 ha, pielikums Nr.3.1.3.;
3.1.4. 3886 003 0189 – 7,0 ha, pielikums Nr.3.1.4.;
3.1.5. 3886 003 0237 – 0,6 ha, pielikums Nr.3.1.5.;
3.1.6. 3886 003 0245 – 8,3 ha, pielikums Nr.3.1.6.;
3.1.7. 3886 003 0258 – 11,5 ha, pielikums Nr.3.1.7.;
3.1.8. 3886 003 0321 – 10,3 ha, pielikums Nr.3.1.8.;
3.1.9. 3886 003 0324 – 3,0 ha, pielikums Nr.3.1.9.;
3.1.10. 3886 003 0535 – 5,2 ha, pielikums Nr.3.1.10.;
3.1.11. 3886 003 0563 – 1,9 ha, pielikums Nr.3.1.11.;
3.1.12. 3886 003 0586 – 0,7 ha, pielikums Nr.3.1.12.;
3.1.13. 3886 003 0590 – 20,9 ha, pielikums Nr.3.1.13.;
3.1.14. 3886 003 0593 – 6,0 ha, pielikums Nr.3.1.14.;
3.1.15. 3886 003 0616– 72,3 ha, pielikums Nr.3.1.15.;
3.1.16. 3886 003 0617 – 0,8 ha, pielikums Nr.3.1.16.;
3.1.17. 3886 003 0628– 5,9 ha, pielikums Nr.3.1.17.;
3.1.18. 3886 004 0116 – 0,5 ha, pielikums Nr.3.1.18.;
3.1.19. 3886 005 0069 – 14,4 ha, pielikums Nr.3.1.19.;
3.1.20. 3886 005 0125 – 3,0 ha, pielikums Nr.3.1.20.;
3.1.21. 3886 005 0149 – 1,2 ha, pielikums Nr.3.1.21.;
3.1.22. 3886 005 0251 – 2,8 ha, pielikums Nr.3.1.22.;
3.1.23. 3886 005 0254 – 1,2 ha, pielikums Nr.3.1.23.;
3.1.24. 3886 005 0258 – 2,7 ha, pielikums Nr.3.1.24.;
3.1.25. 3886 005 0262 – 5,5 ha, pielikums Nr.3.1.25.;
3.1.26. 3886 005 0264 – 2,7 ha, pielikums Nr.3.1.26.;
3.1.27. 3886 006 0067 – 18,5 ha, pielikums Nr.3.1.27.;
3.1.28. 3886 006 0098 – 8,4 ha, pielikums Nr.3.1.28.;
3.1.29. 3886 006 0125 – 3,0 ha, pielikums Nr.3.1.29.;
3.1.30. 3886 006 0138 – 0,5 ha, pielikums Nr.3.1.30.;
3.1.31. 3886 006 0165 – 0,5 ha, pielikums Nr.3.1.31.;
3.1.32. 3886 006 0195 – 1,3 ha, pielikums Nr.3.1.32.;
3.1.33. 3886 006 0196 – 2,6 ha, pielikums Nr.3.1.33.;
3.1.34. 3886 006 0204 – 2,6 ha, pielikums Nr.3.1.34.;
3.1.35. 3886 006 0228 – 2,7 ha, pielikums Nr.3.1.35.;
3.1.36. 3886 002 0234 – 6,7 ha, pielikums Nr.3.1.36.;
3.1.37. 3886 002 0250 – 4,0 ha, pielikums Nr.3.1.37.;
3.1.38. 3886 003 0277 – 4,3 ha, pielikums Nr.3.1.38.;
3.1.39. 3886 003 0293 – 2,5 ha, pielikums Nr.3.1.39.;
3.1.40. 3886 005 0173 – 3,2 ha, pielikums Nr.3.1.40.;
3.1.41. 3886 005 0177 – 2,0 ha, pielikums Nr.3.1.41..

3.2. Balvu novada Vectilžas pagastā:
3.2.1. 3890 006 0229 – 3,0 ha, pielikums Nr.3.2.1..
3.3. Balvu novada Vīksnas pagastā:
3.3.1. 3894 003 0325 – 0,1 ha, pielikums Nr.3.3.1.;
3.3.2. 3894 006 0055 – 4,6 ha, pielikums Nr.3.3.2..
Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

4. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, kas nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības līdzekļiem izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi:
4.1. Balvu novada Tilžas pagastā:
4.1.1. 3886 003 0181 – 0,42 ha, pielikums Nr.4.1.1..
Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

5. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes reformas laika pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, uz kuras ir pašvaldībai piederošas ēkas :
5.1. Balvu novada Tilžas pagastā:
5.1.1. 3886 003 0607 – 0,58 ha, pielikums Nr.5.1.1..
Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

7.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1.1.1. – izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.1. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.2. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.3. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.4. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.5. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.6. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.7. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.8. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.9. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.10. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.11. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.12. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.13. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.14. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.15. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.16. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.17. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.18. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.19. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.20. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.21. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.22. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.23. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.24. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.25. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.26. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.27. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.2.28. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.1.3.1. – izkopējums no Krišjāņu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.1. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.2. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.3. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.4. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.5. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.6. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.7. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.8. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.9. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.10. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.11. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.12. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.13. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.14. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.15. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.16. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.17. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.18. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.19. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.20. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.21. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.22. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.23. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.24. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.25. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.26. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.27. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.28. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.29. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.30. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.31. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.32. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.33. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.34. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.35. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.36. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.37. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.38. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.39. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.40. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.41. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.42. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.43. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.44. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.45. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.46. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.47. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.48. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.1.49. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2.2.1. – izkopējums no Krišjāņu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.1. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.2. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.3. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.4. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.5. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.6. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.7. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.8. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.9. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.10. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.11. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.12. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.13. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.14. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.15. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.16. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.17. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.18. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.19. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.20. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.21. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.22. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.23. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.24. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.25. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.26. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.27. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.28. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.29. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.30. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.31. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.32. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.33. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.34. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.35. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.36. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.37. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.38. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.39. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.40. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.1.41. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.2.1. – izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.3.1. – izkopējums no Vīksnas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.3.3.2. – izkopējums no Vīksnas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.4.1.1. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas;
Pielikums Nr.5.1.1. – izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei