24.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes nomu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:01

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 27.12.2010. vēstuli Nr.2-04-V/997 „Par izpirkšanai lauku apvidos pieprasītajām zemes vienībām” un, pamatojoties uz LR 2005.gada 16.jūnija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas 2010.gada 1.septembrī, ja:
- lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautais zemes pastāvīgais lietotājs zemes robežu plānu reģistrācijai NĪVK IS iesniedzis pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam VZD Vidzemes reģionālajā nodaļā nav iesniedzis iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;
- Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar nosacījumu iekļautais zemes izpircējs līdz 2010.gada 31.augustam VZD reģionālajā nodaļā nav iesniedzis: zemes robežu plānu reģistrācijai NĪVK IS vai dokumentus, kas apliecina tiesības izpirkt zemi vai iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu,
un 25.panta 2.1daļu, kas nosaka, ka minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījuma ir līdz 2011.gada 1.septembrim, LR 1997.gada 30.oktobra likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegtajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, LR 1994. gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR 2005.gada 30.augusta MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemi no 2010.gada 1.septembra:
1.1. G.A., personas kods ***, Vectilžas pagastā 1,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0085, atbilstoši Pielikumam Nr. 1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.2. J.U., personas kods ***, Vīksnas pagastā 2,4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0125, atbilstoši Pielikumam Nr. 2, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.3. J.Z., personas kods ***, Bērzpils pagastā 4,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0142, atbilstoši Pielikumam Nr. 3, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.4. I.Z., personas kods ***, Krišjāņu pagastā 0,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0226, atbilstoši Pielikumam Nr. 4, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.5. I.L., personas kods ***, Bērzpils pagastā:
- 7,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0307,
- 0,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0248,
- 0,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0282,
atbilstoši Pielikumam Nr.5, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.6. G.K., personas kods ***, Tilžas pagastā 2,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0254, atbilstoši Pielikumam Nr. 6, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.7. G.Z., personas kods ***, Vectilžas pagastā 4,5 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0100, atbilstoši Pielikumam Nr. 7, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;
1.8. E.S., personas kods ***, Lazdulejas pagastā:
- 5,87 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0068,
- 9,09 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0085,
- 6,57 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0088,
- 13,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0089,
- 15,05 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0111,
- 5,74 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 003 0069,
- 5,08 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0225,
- 6,93 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0230,
- 20,76 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0231,
- 16,39 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0241,
- 1,64 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0245,
- 14,15 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0254, atbilstoši Pielikumam Nr. 8, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.Zemes vienības piekrīt Balvu novada pašvaldībai.
3.Slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem vai to iespējamiem mantiniekiem par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu.
4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabalu reģistrāciju Zemesgrāmatā.
6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 –Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 –Izkopējums no Vīksnas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.3 –Izkopējums no Bērzpils pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.4 –Izkopējums no Krišjāņu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.5 –Izkopējums no Bērzpils pagasta kadastra kartes uz 2 lapām.
Pielikums Nr.6 –Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.7 –Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.8 –Izkopējums no Lazdulejas pagasta kadastra kartes uz 9 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei