28.§ Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:12

Izskatot J.J., personas kods ***, adrese ***, 12.01.2011. iesniegumu, Z.A., personas kods ***, ***, 14.01.2011. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2006.gada 5.janvārī Vectilžas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar J.J. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 1,5 ha platībā Vectilžas pagastā (kadastra numurs 3890 006 0154), lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2. Pagarināt 2006.gada 5.janvārī Vectilžas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Z.A. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas iznomāšanu 4,1 ha platībā Vectilžas pagastā (kadastra numurs 3890 006 0149), lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1- Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2- Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei