30.§ Par nekustamā īpašuma sadali

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:14

Izskatot A.I., personas kods ***, adrese ***, 18.01.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Irbītes” vienu zemes vienību, izveidot jaunu saimniecību, piešķirot nosaukumu “Kalneji”. Aivara Irbīša nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 13,4 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra Nr. 3886 003 0391, 0,2 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3886 002 0069, 3,6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3886 002 0076, 9,6 ha platībā). A.I. vēlas atdalīt vienu zemes vienību. Zemes vienību ar kadastra Nr.3886 003 0391, 0,2 ha platībā.
Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 14.pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Irbītes” ar kadastra numuru 3886 003 0391, 13,4 ha kopplatībā, zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0391.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kalneji”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Kalneji” zemes lietošanas mērķi - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Irbītes” zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei