31.§ Par adreses piešķiršanu Balvu novada Balvu pilsētā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:22

Izskatot F.B. iesniegumu par adreses piešķiršanu dzīvoklim Balvos, Bērzpils ielā 12, ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0456 001 039, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.11. un 31.3.punktiem, kuri nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, ka adresācijas objekts ir telpu grupa, kā arī to, ka grafisko pielikumu var nepievienot lēmumam par numura piešķiršanu ēkai ar piesaisti ielas nosaukumam pilsētā vai ciemā, ja lēmumā ir norādīts adresācijas objekta kadastra apzīmējums, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0456 001 039 adresi - Bērzpils iela 12-39, Balvi, Balvu nov..

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai Žanetei Mārtužai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei