Nolemj veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā un reģistrēt Balvu pilsētas ģerboni Ģerboņu reģistrā

Категория: Aktualitātes
22.09.2022
Обновлено: 29.09.2022, 10:39

septembris 202222.septembrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 60 jautājumus.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par siltumenerģijas pakalpojumu

Nolēma grozīt 2022.gada 24. marta lēmuma Nr.8, §65 „Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu” 2.pielikumu, papildinot ar 2.punktu un izteica jaunā redakcijā. Tas paredz, ka Viļakas pilsētā, Pļavu ielā 2 siltumenerģijas maksa bez PVN par m2 būs 1,38 euro.

Veica izmaiņas Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā

Pievienos Balvu novada pašvaldības B klases ceļam “Skaidņa ceļš” Balvu pagastā, Balvu novadā ceļa posmu 50,0 m garumā, izmainot ceļa kopgarumu no 75 m uz 125 m. Uzdeva Tehniskajai nodaļai organizēt B klases ceļam “Skaidņa ceļš”, Balvu pagastā, Balvu novadā novērtēšanu līdz 2022.gada 3.oktobrim. Par izmaiņu veikšanu informēs VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Veica saistošo noteikumu precizējumus

  • Balvu novada domes gada 25.augusta saistošos noteikumos Nr. 31/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”” un pieņēma jaunā redakcijā;
  • Balvu novada domes 2022.gada 25.augusta saistošos noteikumos Nr. 30/2022 “Par Balvu novada pašvaldības nodevām”.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā

Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā - vadītāja vietnieci administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos Lindu Laicāni; vadītāja vietnieci sociālajos jautājumos Ligitu Zelču – L.Laicānes prombūtnes laikā; juriskonsultu Initu Pušpuri – L.Laicānes un L.Zelčas prombūtnes laikā. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 28.§) 1.55 punkts.

Slēgs deleģēšanas līgumu ar SIA „Mērniecības Datu Centrs”

Nolēma deleģēt pašvaldības uzdevumu – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu SIA „Mērniecības Datu Centrs”. Slēgs deleģēšanas līgumu ar SIA „Mērniecības Datu Centrs”, par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas uzdevuma veikšanu Balvu novadā. Deleģēšanas līgumu noslēgts uz pieciem gadiem.

Atbrīvoja no amata

  • Inesi Paideri, no Balvu Valsts ģimnāzijas direktores amata ar 2022.gada 7.oktobri. Uzdos Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Inārai Konivalei veikt Balvu Valsts ģimnāzijas direktora pienākumus no 2022.gada 8.oktobra līdz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanai amatā. Noteica Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Inārai Konivalei piemaksu 30% apmērā no I.Konivales noteiktās mēnešalgas par Balvu Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu veikšanu no 2022.gada 8.oktobra līdz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanai amatā.
  • Regīnu Sergejevu, no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata ar 2022.gada 20.oktobri, pamatojoties uz LR Darba likuma 100.panta pirmo un ceturto daļu (darbinieka uzteikums).

Apstiprināja Balvu novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam Rīcības un investīciju plānu

Deputāti apstiprināja  Balvu novada pašvaldības apstiprināto teritoriju attīstības programmas 2022. – 2027.gadam aktualizēto  Rīcības un investīciju plānu 2022.-2027.gadam. Publicēs Balvu novada domes lēmumu un aktualizēto Rīcības un investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un  paziņojumu par Balvu novada teritorijas attīstības programmas 2022. -2027.gadam Rīcības un  investīciju plānu 2022.-2027.gadam aktualizāciju Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv .

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā līdz 160 000 euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta līdz 2042.gada decembrim. Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Apstiprināja pašvaldības noteikumus

Nr.7/2022 Valsts pamatbudžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Balvu novadā”. Noteikumi stāsies spēkā ar 2023.gada 1.janvāri. Noteikumi noteiks Balvu novada autoceļu un ielu fonda sadales un izlietojuma kārtību atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” saņemtajiem finanšu līdzekļiem.

 

Apstiprināja projekta finansēšanas plānu

Deputāti apstiprināja ERAF projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/016 “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansēšanas plānu, kur projekta kopējās izmaksas ir 481 701,00 euro (t.sk. ERAF – 230 000,00 euro; VB dotācija – 12 176,47 euro; pašvaldības attiecināmās izmaksas – 76 309,39 euro; pašvaldības neattiecināmās izmaksas –163 215,14 euro). Projekta realizācijai nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Pieņems dāvinātos mākslas darbus-gleznas

Nolēma pieņemt no fiziskām personām 15  mākslas darbus – gleznas, kas tapušas  Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2022” laikā 38 740 euro  vērtībā, nododot tās Viļakas muzejam. Uzdeva Viļakas muzeja vadītājam slēgt līgumus ar attiecīgajiem māksliniekiem par dāvinājuma pieņemšanu un  Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai ņemt uzskaitē dāvinājumu.

Apstiprināja dalības maksu pasākumā

Deputāti apstiprināja dalības maksu pasākumā “Uzņēmēju balle”  17.00  euro no katra dalībnieka. Noteica, ka dalības maksa tiek novirzīta Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra budžetā pasākuma organizēšanai.

Atjaunos un reģistrēs Balvu pilsētas ģerboni

Nolēma atjaunot un reģistrēt Kultūras ministrijas Ģerboņu reģistrā Balvu pilsētas ģerboni. Izmaksas, kas saistītas ar ģerboņa atjaunošanu un reģistrēšanu segs no Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību budžeta.

Apstiprināja iestādes nolikumu

Apstiprināt Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu jaunā redakcijā. Atzina par spēku zaudējušu Balvu novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumu “Par Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” (sēdes prot. Nr. 7, 5.§).

Pieņēma saistošos noteikumus

  • 32/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”. Saistošie noteikumi noteiks: decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novada administratīvajā teritorijā; minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus; asenizatoru reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus un valdītāju pienākumus; atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
  • 33/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”. Saistošie noteikumi noteiks: kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēs Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nebūs izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Veica grozījumus komisijas nolikumā

Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā veica šādu grozījumu, izteica nolikuma 2.1.12.4.apakšpunktu jaunā redakcijā:

“2.1.12.4. satiksmes organizācijas uzlabšanas jautājumos, tai skaitā, izdod saskaņojumus par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot valsts autoceļus), tostarp uz komersantu ceļiem un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos;”. Noteica, ka nolikuma grozījumi stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Precizēja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa platību

Deputāti precizēja Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.10 Kalna ielā 11, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads platību no 46,66 uz 46,5 m2.

Nolēma izstāties no biedrības

Pamatojoties uz biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” 2022.gada 8.septembra vēstuli Nr.017 „Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” reorganizāciju”, deputāti nolēma, ka Balvu novada pašvaldība izstāsies no biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme””, Reģ.Nr. 40008058427, juridiskā adrese Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Plašāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei