32.§ Par traktora T-40 norakstīšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:22

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras „San – Tex” 2011.gada 24.janvāra iesniegumu Nr.01-13/15 „Par traktora T-40 noņemšanu no uzskaites”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī ņemot vērā, ka traktors T-40 ir fiziski un morāli nolietojies, tā atjaunošana nav lietderīga un ekonomiski izdevīga, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt traktoru T-40 AM, valsts reģistrācijas Nr.T343 LC, izlaiduma gads 1988, atlikusī bilances vērtība Ls 00.00.

2. Norakstīto traktoru T-40 AM, valsts reģistrācijas Nr.T343 LC, realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Normundam Dimitrijevam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei