33.§ Par nedzīvojamo telpu patapinājuma līguma slēgšanu ar Balvu teritoriālo invalīdu biedrību

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, aizliegta valsts vai pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā, 5.panta otro daļu, kura nosaka, ka pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, Balvu teritoriālās invalīdu biedrības 2011.gada 25.janvāra iesniegumu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā, kopējā platība 28m2, Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

2. Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai noslēgt vienošanos ar Balvu teritoriālo invalīdu biedrību, reģ.Nr.40008017698, par patapinājuma līguma pagarināšanu par lēmuma 1.punktā minētajām telpām uz laiku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei