Apstiprina izglītības iestāžu darba algas un izsludinās atklātu konkursu uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2022 10:39

arkartas domes sede26.septembrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā tika izskatīti septiņi jautājumi.

Apstiprina pašvaldības noteikumus

Nr.8/2022 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Noteikumi noteiks kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju Balvu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Noteica mēneša darba algas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Apstiprināja vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi pirms nodokļu nomaksas:

 • Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram –1 464,00 euro;
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas direktoram – 1 464,00 euro;
 • Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktoram – 1 697,00 euro;
 • Baltinavas vidusskolas direktoram -1 394,00 euro;
 • Rugāju vidusskolas direktoram – 1 464,00 euro;
 • Rekavas vidusskolas direktoram – 1 394,00 euro;
 • Viduču pamatskolas direktoram – 1 323,00 euro;
 • Balvu sākumskolas direktoram – 1 506,00 euro;
 • Bērzpils pamatskolas direktoram – 1 323,00 euro;
 • Tilžas pamatskolas direktoram – 1 368,00 euro;
 • Stacijas pamatskolas direktoram -1 299,00 euro;
 • Eglaines pamatskolas direktoram – 1 323,00 euro;
 • Balvu Mūzikas skolas direktoram –1 438,00 euro;
 • Balvu Mākslas skolas direktoram –1 299,00 euro;
 • Balvu Sporta skolas direktoram –1 602,00 euro;
 • Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram – 1 299,00 euro;
 • Viļakas Mūzikas un mākslas skolas direktoram – 1 299,00 euro;
 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoram –1 299,00

Apstiprināja pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes pirms nodokļu nomaksas:

 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītājam – 1 368,00 euro;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājam –1 397,00 euro;
 • Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājam –1 299,00 euro;
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam – 1 104,00 euro par 0,85 likmi;
 • Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājam – 1 104,00 euro par 0,85 likmi;
 • Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītājam – 1169,00 euro par 0,9 likmi.

Noteica Balvu Valsts ģimnāzijas un Viļakas Valsts ģimnāzijas direktoriem piemaksu 10 procentu apmērā no darba algas. Piemaksa no pašvaldības finansējuma. Noteiktās mēneša darba algas likmes un piemaksas tiek piemērotas sākot ar 2022.gada 1.septembri.

Apstiprināja mērķdotācijas sadalījumu no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim

 • Balvu novada pašvaldības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 • Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 • Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 • Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Apstiprināja ēdināšanas pakalpojuma maksas izglītības iestādēs

Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma maksu. Noteica, ka Balvu novada pašvaldības izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma maksas starpību starp vienas porcijas izmaksām un pārtikas maksu sedz no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Noteica izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksu pirmsskolas izglītības programmās:

 • no viena līdz diviem gadiem: brokastis 0.34 euro, pusdienas 1.00 euro, launags 0.42 euro, vakariņas 0.44 euro.
 • no trīs līdz sešiem gadiem: brokastis 0.42 euro, pusdienas 1.10 euro, launags 0.46 euro, vakariņas 0.44 euro.

Piešķīra:

 • brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.-6. gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas ar kodu 33815001, 33543041, 33341021.
 • bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kuri uzturas izglītības iestādes internātā (skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas ar kodu 33815001, 33543041, 33341021.).

Noteica, ka, lēmuma 4. un 5.puntā paredzētā ēdināšanas pakalpojums tiek apmaksāts pēc izglītības iestāžu apstiprinātajām ēdināšanas pakalpojuma maksām pēc faktiski saņemto porciju skaita. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.oktobri.

Izsludinās atklātu konkursu uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu

Nolēma izsludināt atklātu konkursu uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu.  Izveidoja un apstiprināja Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amata pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Sandra KAPTEINE – Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, Balvu novada domes deputāte;

Komisijas locekļi:

 • Aija MEŽALE – Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja; Balvu novada domes deputāte;
 • Ruta CIBULE – Balvu novada domes Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Balvu novada domes deputāte;
 • Daina TUTIŅA – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore;
 • Inese CIRCENE –  Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Inta KAĻVA – Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece izglītības kvalitātes jomā;
 • Juris ANNUŠKĀNS – Balvu novada administrācijas juriskonsults.

Uzdeva komisijai:

 • izstrādāt Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amata konkursa nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam līdz 2022.gada 27.septembrim,
 • organizēt Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amata konkursa izsludināšanu, norisi un iesniegto pretendentu pieteikumu vērtēšanu.
 • Balvu novada administrācijas Kancelejas un personāla nodaļas vadītājai Līgai Vilciņai veikt komisijas sekretāra pienākumus.

Iesniegs projekta pieteikumu

Nolēma iesniegt projekta pieteikumu “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” piektās projektu iesniegumu atlases kārtas papildus uzsaukuma ietvaros.

Apstiprināja projekta kopējās izmaksas 697 774.35 euro, t.sk. 635 929.23 euro, 23 ir attiecināmās izmaksas un 61 845.12 euro ir neattiecināmās izmaksas. Projekta ERAF finansējums ir 42.65 % no attiecināmajām izmaksām, t.i.  271 232.00 euro.

Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošinās līdzfinansējumu projektam 57,35% apmērā jeb 364 697.23 euro no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas 61 845.12 euro, kopā nosakot  426 542.35 euro un nodrošinās projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Plašāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei