Sniegtie pakalpojumi un aktualitātes Balvu novadā DI projekta ietvaros

Kategorija: Deinstitucionalizācija
Trešdiena, 28 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Septembris 2022 16:37

sociaalais fondsBalvu novada pašvaldībā aktīvi turpinās projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (Nr.9.2.2.1./15/I/005) (DI projekts) realizācija.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros ar kopējo summu 7 596 069,00 EUR, no tiem 6 456 658,53 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Jau vairāk kā gadu  Balvu Sociālās pārvaldes paspārnē darbojas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (DSPC), kur pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros apgūst dažādas zināšanas un prasmes un iemaņas, lai varētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi un saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai saturīgi pavada brīvo laiku.

Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru kopumā  apmeklē 20 personas ar garīga rakstura traucējumiem, daži to iemīļojuši un apmeklē katru dienu. Sadarbībā ar Balvu kultūras un atpūtas centru, DSPC klientiem bija patiess prieks sniegt atbalstu Ukrainas tautai, būt saliedētiem vienotam darbam sienot lentītes maskēšanās tīklam.

DSPC klienti ir pilnveidojuši savas prasmes dažādās dzīves jomās un, neskatoties uz Covid -19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, ir paveikuši un apguvuši daudz. Ar centra speciālistu atbalstu klienti ir apguvuši specializēto darbnīcu aprīkojumu un radījuši  dažādus darbus, kurus varēja aplūkot Balvu novada centrālās bibliotēkas izstāžu zālē. Izstādē bija palūkojami DAC (dienas aprūpes centrā) un Specializētajās darbnīcās radītie darbi – no koka darināti dekori, svečturi, pašu lietās sveces, sapņu ķērāji, pērļu rotas u.c. radoši darbi.

Klienti turpina iepazīt  latviešu tautas gadskārtu tradīcijas un kopīgi gatavojušies to sagaidīšanai – Līgo svētku galdā  likti pašu cepti pīrādziņi un Jāņu siers, parādot apgūtās prasmes un iemaņas.

DSPC paspārnē esošajā Dienas aprūpes centrā bērniem (DAC) ar FT pakalpojumus saņem 7 bērni. Bērni ar FT labprāt apmeklē dienas aprūpes centru un ir raduši jaunu, drošu vidi sava brīvā laika pavadīšanai.  DSPC rīkotajā sporta dienas ietvaros piedalījās kā bērni, tā arī pieaugušie.

Ikdienā bērni izmanto visas DAC sniegtās iespējas un atrod sev piemērotas ikdienas nodarbes. Liels prieks un sajūsma ir par atpūtas telpā esošo bumbu baseinu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā bērniem ar FT tiek piedāvāts ergoterapeita pakalpojums, kuru aktīvi izmanto 13 visa Balvu novada bērni ar FT.  

Tikpat aktīvas darbības norisinās gan Dienas aprūpes centrā (DAC) Benislavā. Lai arī pašlaik to apmeklē tikai 5 pilngadīgas personas ar GRT un 3 bērni ar FT, gan centra darbiniekiem, gan tā apmeklētājiem ir liels gandarījums par paveikto. Iestājoties siltajam laikam, lielāka vērība tiek pievērsta DAC apkārtnes labiekārtošanai. Liels un  patiess prieks bija tikties ar Labklājības ministru Gati Eglīti un piedalīties Eglaines pamatskolas rīkotajā pasākumā "Kopā roku rokā!".

Dienas aprūpes centra klienti un darbinieki piedalījās radošajās darbnīcās un mācīja bērniem jaunas iemaņas lielo burbuļu pūšanā.

Dienas aprūpes centra pakalpojums ir pieejams arī Viļakā. To apmeklē 8 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Arī viņu ikdienas gaitas ir piepildītas ar dažādu pasākumu apmeklējumiem un savu prasmju pilnveidošanu un radošām izpausmēm. Viļakas DAC klienti  ir apmeklējuši pavasarī skaisti ziedošo ābeļdārzu un aktīvi piedalījušies pavasara apkārtnes sakopšanas talkā. Arī kopīga gatavošanās  gadskārtu svētkiem ir radījusi lielu gandarījumu un prieku ikvienā sirdī.  

Daudzi ir novērtējuši centru darbību un uzskata, ka tas ir liels atbalsts vecākiem un aizbildņiem, kas audzina bērnu ar FT vai aprūpē personu ar GRT.