34.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Jaunrade attīstībai”

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:24

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, Biedrības „Jaunrade attīstībai” 2011.gada 2.februāra iesniegumu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut Saimnieciskajai pārvaldei iznomāt nedzīvojamās telpas Partizānu ielā 66, Balvos, kadastra numurs 38010030850002, telpu Nr.9 - platība 24.8m2 un telpu Nr.10 - platība 23.9m2 biedrībai „Jaunrade attīstībai”, mašīnbūves tehnoloģiju bāzes izveidošanai.

2.Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu Ls/m2 0.50 (bez PVN) mēnesī.

3. Uzdot Saimnieciskajai pārvaldei noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 1.punktā minētām telpām uz 7(septiņiem) gadiem ar biedrību „Jaunrade attīstībai”, reģ.Nr.40008164180, Raiņa iela 41-19, Balvi, Balvu novads.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

5.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei