35.§ Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” pieņemšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 13:32

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta, kurā pašvaldībām tiek uzdots izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.7/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” projektu (pielikumā).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.7/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikumā:
1. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošie noteikumI Nr.7/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” uz 7 lapām;
2. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei