36.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” juridiskās adreses maiņu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:43

Izskatot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” 2010.gada 15.decembra iesniegumu Nr.01-13/239, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” juridisko adresi - Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubuļu pagasts, Balvu novads.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktoram Pēterim Supem reģistrēt iestādes juridiskās adreses maiņu Valsts ieņēmuma dienestā un veikt grozījumus iestādes darbinieku darba līgumos LR Darba likuma noteiktajā kārtībā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei