Sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 10 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 10 Oktobris 2022 23:01

Sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022

10.oktobrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022. Skolotāju dienai veltītajam pasākumam, kurā tiek godināti novada izcilākie skolotāji par ieguldījumu mūsu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, ir dziļas saknes, bet jaunapvienotajā Balvu novadā tas notika otro reizi.

Pedagogus sveica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene un Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale.

Sumināti tika Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību balvu saņēma Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Ina Aizupe. Ina pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” mācību procesā veiksmīgi ievieš kompetenču pieeju, koordinē un sniedz atbalstu skolotājiem metodiskajā darbā, īpaši atbalstot jaunos skolotājus. Mācību jomu apgūšanā āra vidē ierosina jaunas aktivitātes. Skolotāja Ina pati nemitīgi pilnveido savas digitālās prasmes un savas zināšanas sniedz iestādes pedagogiem. Viņa ir enerģiska, atsaucīga, vienmēr atbalsta inovatīvus ierosinājumus un papildina tos ar savām idejām.

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sienāzītis” mūzikas skolotāja Iluta Tihomirova saņēma balvu par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem bērniem.  Iluta ir radoša, pieredzes bagāta skolotāja, kas ir pierādījusi savas muzikālā pedagoga prasmes darbā ar talantīgiem bērniem. Īpaši jāuzsver bērnu sagatavošanu pasākumiem un konkursiem. Viņas audzēkņi izcīnījuši godalgotas vietas un atzinības gan Balvu novadā, gan valsts mērogā. Iluta ir skolotāja, kas uzklausīs, sapratīs, atbalstīs un palīdzēs. Skolotāja prot novērtēt katra bērna spējas un atrast individuālu pieeju to attīstīšanā. Iestāde ir lepna, ka tik nenogurdināms, dzīvespriecīgs, uzmundrinošs ir viņu „sienāzītis” – Iluta.

Par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā balvu saņēma Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Inguna Blauma. Pirmsskolas mūzikas skolotāja Inguna Blauma Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē strādā divus gadus. Šajā laikā sevi parādījusi tikai no labās puses – ar godprātīgu attieksmi pret darbu un radošu pieeju bērnu muzikālajā audzināšanā. Skolotāja Inguna savās nodarbībās spēj aizraut bērnus, ir sirsnīga, labestīga, bet reizē  arī stingra un prasīga, atvērta jebkurām pārmaiņām, ar izteiktu vēlmi uzlabot un dažādot mācību procesu. Skolotāja Inguna veiksmīgi īsteno savas idejas daudzveidīgā darbībā, tur rūpi par bērnu pilsonisko un patriotisko audzināšanu, organizējot valsts  un gadskārtu ieražu svētkus. Skolotāja gatavo bērnus arī konkursiem, tādējādi motivējot viņus uzdrīkstēties un nebaidīties.

Kubulu  pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja Inga Eisaka tika sumināta par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību. Inga ir profesionāla savā darbā, atsaucīga, atvērta un arī prasīga. Prasīga, pirmkārt, pret sevi. Darbu veic ar profesionālu atbildību. Korekti un ar cieņu izturas pret kolēģiem. Ar pozitīvu skatījumu uz lietām, atbalsta un motivē iestādes darbiniekus, operatīvi un profesionāli risina radušās problēmsituācijas. Vadītāja stratēģiski plāno savas pirmsskolas darbu un vieno kolektīvu kopīgai attīstībai. Ir atvērta pārmaiņām. Bērni vadītāju Ingu uzskata ne tikai par vadītāju, bet arī par draugu, ar kuru var parunāties un pajokot, un uzaicināt uz dzimšanas dienas ballīti.

Par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā tika sveikta Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” skolotāja Ilona Grahoļska. Pirmsskolas skolotāja Ilona ikdienā strādā ar dažāda vecuma bērniem. Skolotāja ir radoša, izdomas bagāta, atraktīva un zinoša. Saskarsmē ar bērniem mīļa, bet prasīga. Regulāri sniedz individuālu atbalstu bērniem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām, sadarbojas ar vecākiem, sniedzot vispusīgu informāciju par izglītojamo socializācijas un komunikācijas prasmēm, kā arī mācīšanās paradumiem. Regulāri iesaista vecākus izglītības iestādes pasākumos. Skolotāja Ilona ir jaunu ideju nesēja un īstenotāja.

Viļakas  pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” skolotāja Lilija Zondaka saņēma balvu par emocionālās labbūtības veicināšanu izglītības iestādē. Skolotāja Lilija ir ilggadēja pedagoģe, auklējot, audzinot un skolojot jaunākā vecuma grupas bērnus. Par skolotājas Lilijas labvēlību, atbildību un  mīļu attieksmi pret saviem audzēkņiem un viņu vecākiem zina visi. Arī saviem kolēģiem un visam kolektīvam vienmēr velta smaidus un laipnus vārdus. Skolotāja Lilija ir atsaucīga jebkuriem ierosinājumiem un pasākumiem, kas veicina bērnu un izglītības iestādes izaugsmi. Viņas sirds  siltums vienmēr uztur draudzīgas attiecības “Namiņa”  kolektīvā.

Balvas saņēma novada izglītības iestāžu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi.

Par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā balvu saņēma Balvu sākumskolas skolotājas Gunta Blauma un Iveta Gabrāne. Šobrīd Latvijas izglītības sistēmā tiek meklēti ceļi inovatīvai darbībai, kur viens no virzieniem – attīstīt skolotāju un skolēnu refleksīvo darbību, tas ir, veikt apsteidzes mācības, sagatavot skolēnu rītdienas pašizglītības nepieciešamībai, sniegt nepieciešamās prasmes saskatīt un risināt problēmas. Balvu sākumskolā sadarbības inovācijas veicināšanu un labās prakses apmaiņu profesionāli veic latviešu valodas un literatūras  skolotāja Gunta un vizuālās mākslas skolotāja Iveta. Skolotājas  ir tās, kuras Balvu sākumskolas un Balvu novada vārdu „iznesa” ne vien Latgalē, bet arī Latvijā. Skolotāju sadarbība balstās uz Latgales, īpaši Balvu pilsētas un novada, aktualitāšu apzināšanu, uzsverot kultūras īpašo nozīmi plašākā kontekstā.  Skolotājas Gunta un Iveta atzīst: “Sadarbība vienmēr ir jauns izaicinājums, interesants darba process, un ļoti bieži gala rezultāts pārspēj gaidīto.”

Bērzpils pamatskolas skolotāja Daiga Griestiņa tika sumināta par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā. Daiga ir radoša, sabiedriski aktīva skolotāja, viņa nebaidās pieņemt dažādus izaicinājumus. Skolotāja aktīvi iesaistās dažādu projektu koordinēšanā un īstenošanā skolā. Projekta “Labbūtības ceļakarte” īstenošanas laikā izglītojamajiem tika nodrošināta iespēja sadarboties, sniegts psihoemocionālas atbalsts, skolas teritorijā tika iekārtota āra klase.  Skolotāja Daiga aktīvi  atbalsta pagasta un novada kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un tālāku nodošanu nākamajām paaudzēm. Pagājušajā mācību gadā viņa uzsāka vadīt  Latgaliešu valodas pulciņu, šo darbu viņa turpina arī šogad. Skolotāja Daiga ir atsaucīga kolēģe, prot strādāt komandā, uz viņu vienmēr var paļauties. Aktīvi iesaistās skolas pasākumu sagatavošanā, vadīšanā, priekšnesumu nodrošināšanā pasākumiem.

Par atbalstu skolēnu izcilībai tika sveikta Eglaines pamatskolas skolotāja Inguna Freimane. Skolotāja Inguna Freimane mērķtiecīgi strādā ar talantīgiem skolēniem, ir guvusi augstus sasniegumus latviešu valodas un literatūras olimpiādēs gan novadā, gan valstī. Skolotāja Inguna izceļas ar plašām zināšanām, augstu inteliģenci, meistarīgi vada pedagogu sadarbības grupu. Darbā izmanto mūsdienīgas metodes. Skolotājai ir augstas darba spējas, spēja motivēt skolēnus sasniegt augstus darba rezultātus. Skolotāja Inguna interesējas par novitātēm izglītībā, politikā, brīvajā laikā daudz lasa, strādā piemājas dārzā, patīk viss skaistais dabā.

Stacijas pamatskolas skolotāja Agrita Anča saņēma balvu par radošumu un inovācijām audzināšanas darbā. Skolotāja Agrita Anča  Stacijas pamatskolā strādā 14 gadus. Veic sporta skolotājas un klases audzinātājas pienākumus. Šajos gados skolotāja iemantojusi savu skolēnu cieņu un autoritāti. Skolotāja Agrita regulāri gatavo sportistus sacensībām, gūst godalgotas vietas. Laikā, kad skolā mijās klātienes un attālinātais darbs, skolotāja Agrita piesaistīja skolēnus veselīgām aktivitātēm svaigā gaisā ar īpašiem radošiem uzdevumiem, sasaistot mūsdienu tehnoloģijas ar āra aktivitātēm.  Vienmēr atrod kompromisus, lai mācību ekskursijas, velo pārgājieni būtu visiem saistoši un interesanti. Skolotāja rosina skolēnus būt radošiem, jo pati ir azartiska, ar elastīgu domāšanu. Oriģinālos klases pasākumos, atpūtas pēcpusdienās prot skolēnus iedvesmot, pilnveidot dažādas prasmes, lai mācītu attiecības ar sevi un līdzcilvēkiem.

Agrita ir atsaucīga un izpalīdzīga-, tā viņu raksturo kolēģi.

Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību balvu saņēma Tilžas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gundega Baranova.  Mūsdienu sarežģītajā darba vidē Gundega vienmēr  spēj atrast īsto pieeju, risinājumu jebkurai bezizejas situācijai. Šī atbildība rada lielu kolektīva uzticēšanos, jo kolēģi zin, ka uz Gundegu var paļauties- būs atbalsts, silts vārds, laba humora dzirksts, gudrs padoms, enerģija katrai dienai, pozitīvas emocijas. Gundega ir cilvēks, kuram rūp kolektīvs un visi, ar ko kopā jāstrādā.  Vērsta uz pozitīvu sadarbību un  izaugsmi. No Gundegas  vienmēr var saņemt inovatīvu ideju  savam darbam.

Tikmēr Viduču pamatskolas skolotāja Biruta Logina balvu saņēma par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā. Jau 15 gadus skolotāja Biruta Logina mērķtiecīgi un rezultatīvi liek pamatus skolēnu zināšanām, nodrošinot sākumskolas un pamatizglītības posma mācību un audzināšanas procesa pēctecību. Skolotāja Biruta ir atbildīga un prasīga, radoša klases audzinātāja, kura veiksmīgi veido iekļaujošu vidi un prasmīgi sadarbojas ar skolēnu vecākiem. Viņa savlaicīgi apgūst mūsdienīgas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas, jēgpilni un rezultatīvi izmantojot tās ikdienas darbā. Lieliski pārzina Latgales, novada un pagasta kultūrvēsturiskās tradīcijas, kuras māca arī saviem skolēniem. Skolotāja Biruta ir profesionāla, atbildīga, atsaucīga, ar labu humora izjūtu, vienmēr atvērta inovācijām un  pieredzes apmaiņai ar kolēģiem.

Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību balvu saņēma Viduču pamatskolas skolotāja, bijusī Žīguru pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Dzintra Uzkliņģe. 37 pedagoģiskā darba gadi – tāds ir skolotājas Dzintras ieguldījums skolā un galvenais – skolēnos. Profesionāls, rezultatīvs darbs, mācot skolēniem apgūt un iemīlēt gan bioloģiju, gan sociālās zinības, ikdienas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs, nodrošinot pilsoniskās līdzdalības pieredzi, prasmīgi konsultējot un atbalstot skolēnu pašpārvaldi un veiksmīgi sadarbojoties ar skolēnu vecākiem. Nopietns daudzu gadu darbs, strādājot nu jau bijušās Žīguru pamatskolas vadības komandā un nodrošinot atbalstu gan direktorei, gan katram skolotājam. Pēdējos gados – nenovērtējams ieguldījums jaunā, kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā. Profesionāla, atsaucīga, vienmēr pretimnākoša, atbildīga, savaldīga, nodrošinot jebkuras problēmsituācijas veiksmīgu risinājumu.

Baltinavas vidusskolas skolotāja Tatjana Bolgarova balvu saņēma par kvalitatīvu mācību priekšmeta skolotāja un klases audzinātāja darbu. Tatjana ir angļu valodas skolotāja no pirmsskolas līdz vidusskolai.    Skolotāju Tatjanu raksturo profesionalitāte, kompetence, darba kvalitāte, prasīgums pret sevi un citiem, pienākuma apziņa pret uzticēto darbu. Skolotāja Tatjana ir arī prasmīga klases audzinātāja. Savas audzināmās klases jauniešus prata motivēt, organizēt uz rezultātu vērstam mācību darbam, tā veidojot izpratni par atbildību, par pienākumu klases kolektīvā, skolā, darbā un mācībās. Pateicoties skolotājai Tatjanai, Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā-2022 Baltinavas vidusskola ir 6.vietā valstī lauku vidusskolu grupā.  

Par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā balvu saņēma Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Santa Kaša. Santa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizē kvalifikācijas eksāmenu norisi un izstrādā eksāmenu jautājumus programmai “Bērnu aprūpe”. Sadarbībojas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un uzņēmējiem, organizē darba vidē balstītas kvalifikācijas prakses. Santa veiksmīgi organizē sadarbību ar “Vītola fondu”, lai profesionālās izglītības programmas audzēkņi saņemtu stipendiju. Ikdienas darbā skolotāja Santa sniedz atbalstu pedagogiem un kursantiem, nodrošinot veiksmīgu mācību procesa norisi. Santa veiksmīgi iesaistās izglītības iestādes reklāmkampaņā. “Vienmēr komunikabla, uz izaugsmi tendēta, ” tā skolotāju Santu raksturo kolēģi.

Tikmēr Rekavas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Aina Keiša balvu saņēma par profesionalitāti, mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un mērķtiecīgu vadību. Aina Keiša ir radoša, iniciatīvām bagāta, mūsdienu prasībām atbilstoša skolas mācību procesa organizētāja. Aina tiek raksturota kā pedagogs un direktora vietnieks ar lielo burtu- profesionāla, godīga, atklāta. Aina ir arī zinoša, erudīta un kompetenta sākumskolas skolotāja, kura prot motivēt bērnus darbam. Viņa vada saturīgas stundas, ir brīnišķīga vadības komandas locekle, prasmīgi vada metodisko darbu skolā, prot rast gudrus risinājumus dažādās problēmsituācijās un  izeju no jebkuras situācijas. Daudzu gadu garumā Aina ir klusais skolas balsts, labais gariņš, vienmēr pieejama, pamana katra mazās un lielās veiksmītes, uzklausa un prot risināt problēmas visnesāpīgākajā veidā. “Bez Ainas mūsu skolā noteikti nebūtu izveidojies tik saliedēts, draudzīgs, savstarpēji saprotošs un iejūtīgs kolektīvs,” atzīst Rekavas vidusskolas kolektīvs.

Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību balvu saņēma Rugāju vidusskolas pirmsskolas skolotāja Rita Pipure. Rita jau 39 gadus ir pirmsskolas skolotāja, kura pierādījusi sevi kā zinošu, labsirdīgu, lietišķu un profesionālu skolotāju, atrodot individuālu pieeju jebkuram bērnam. Skolotāja Rita vada metodisko darbu pirmsskolā. Rugāju vidusskolas pirmsskolas kolektīvs var patiesi lepoties ar savu metodiķi, Rita nekad neskopojas ar savām  zināšanām, labprāt dalās ar jaunāko informāciju, ar savām atziņām, praktiskiem ieteikumiem, kas palīdz kolēģēm ikdienas darbā. Viņa vienmēr rod interesantas idejas pirmsskolas pasākumiem,  noformējumam, tā  radot pirmsskolas vidi patiesi jauku un patīkamu  bērniem, vecākiem un skolotājām. Gan vecāki, gan skolotāji augstu novērtē pirmsskolas darba kvalitāti skolotājas Ritas vadībā.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Vineta Muzaļevska balvu saņēma par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā. Vinetas vadībā Balvu Valsts ģimnāzijā notiek daudzveidīgi izglītojošie pasākumi, konkursi, viktorīnas e-vidē. Vineta nodrošina informācijas meklēšanu uzziņas literatūrā, internetā, konsultācijas referātu un projektu gatavošanā, informāciju un grāmatu izstāžu sagatavošana par rakstniekiem, dzejniekiem-jubilāriem. Tiek organizētas ceļojošās izstādes, interešu izglītības pulciņu izstādes. Tiek nodrošināta dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotajā un skolas bibliotēkas vadītajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Skolotājas Vinetas iniciatīvas rezultātā Balvu Valsts ģimnāzijā uzsāka darbību Junior Achievement Latvija mācību programmās, tika nodibināti 4 skolēnu mācību uzņēmumi. Skolotāja Vineta iesaistījusi skolēnus Eiropas eksāmena kārtošanā. Sadarbībā ar Eko pulciņu savāktas vairāk kā 3 tonnas makulatūras.

Par atbalstu skolēnu izcilībai balvu saņēma Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Tatjana Nāgele. Viņa profesionāli un aizrautīgi virza skolēnus dalībai konkursos un mācību olimpiādēs, jo uzskata- galvenais ir individualizēta pieeja, “pērlīšu” meklēšana un atrašana, lai, strādājot kā komandas sadarbības partneri Skolotājs- Skolēns, veicinātu skolēna pašattīstību, vēlmi apgūt vairāk un sasniegt vairāk. 2022.gadā skolotājas Tatjanas skolniece ieguva 1.vietu Valsts līmeņa mācību olimpiādē.

Balvu novada Gada skolotājs 2022 tika sumināti arī profesionālās ievirzes pedagogi.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Lilita Kūkoja balvu saņēma par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā. Lilita Kūkoja Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ir vizuāli plastiskās mākslas skolotāja, māca audzēkņiem apgūt veidošanu, zīmēšanu un gleznošanu. Skolotāja ir enerģiska, radoša, ar vēlēšanos apgūt kaut ko jaunu un to izmantot mācību procesā. Iepriekšējā mācību gadā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu jubilejas ietvaros, noorganizēja Latgales reģiona profesionālās ievirzes  izglītības audzēkņu konkursu vizuāli plastiskajā mākslā “Dziedi, mana dvēselīt, dziedi”, kā arī konkursa  darbu izstādi. Skolotāja Lilita regulāri gatavo audzēkņus dažādiem konkursiem novadā, kā arī valstī, organizē audzēkņu darbu izstādes gan skolā, gan ārpus tās.

Par personīgo aktivitāti un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā balvu saņēma Balvu Mākslas skolas skolotājas Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova. Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova ir piemērs Balvu Mākslas skolas kolektīvā skolotāja personības izaugsmē, aktīvā dzīves pozīcijā, jo mērķtiecīgi izmanto iespējamos izglītošanās veidus. Skolotājas aktīvi iesaistījušās mediju mācību programmu pārstrādē, iekļaujot mācību procesā mūsdienīgas darba formas un satura atbilstību mūsdienu prasībām. Skolotājas ar Nevalstiskās organizācijas ,,Radošas idejas” līdzdalību un atbalstu vadīja projekta “RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas skolas” virzību, tika iegūts Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums. Izveidotā terase Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā kļūs par jaunu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, vietu, kur organizēt mākslas plenērus, radošās darbnīcas, pasākumus gan Balvu Mākslas skolai, gan citiem interesentiem.       Balvu Mākslas skolas skolotājas Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova ar savu kopīgo personīgo aktivitāti un iniciatīvu ir sniegušas ieguldījumu Balvu Mākslas skolas attīstībā un ir lielisks piemērs gan kolēģiem, gan izglītojamajiem.

Tikmēr Balvu Mūzikas skolas direktora vietniece Rita Kočerova balvu saņēma par atbalstu skolēnu izcilībai. Skolotāja Rita ir ne tikai  atbildīgs, pretimnākošs  un vienlaikus prasīgs direktora vietnieks mācību darbā, bet arī ļoti labs, atbalstošs un līdzsvarots  koncertmeistars vijoļspēles audzēkņiem. Iepriekšējais mācību gads, neskatoties uz pandēmijas ietekmi, vijoļspēles audzēkņiem bija ļoti veiksmīgs- kopā ar vijoļspēles skolotāju tika sniegts atbalsts  un sagatavots kupls audzēkņu skaits dalībai   gan Latgales jauno vijolnieku konkursam, gan konkursam “Talants Latvijai”. Gandarījums par audzēkņu veiksmīgo sniegumu un prieks par vairākām iegūtajām godalgotajām vietām. Svarīgās  uzstāšanās reizēs īpaša  loma vienmēr ir koncertmeistara profesionalitātei un spējai  noskaņot audzēkņus iespējami labākam sniegumam. “Paldies, Rita, Tev tas izdodas!” saka Balvu Mūzikas skolas kolektīvs.

Par atbalstu skolēnu izcilībai balvu saņēma Balvu Sporta skolas treneris Konstantīns Titorenko. Konstantīns ir profesionāls, mērķtiecīgs, ar augstu pienākuma apziņu apveltīts treneris. Savas zināšanas, prasmes un iemaņas veiksmīgi nodod saviem audzēkņiem. Ar savu piemēru un patriotismu prot motivēt jaunos sportistus darbam un augstiem sasniegumiem. Treneris Konstantīns ir piemērs citiem pedagogiem. Viņa audzēkņi ir veiksmīgi startējuši Latvijas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un iemantojuši atpazīstamību sabiedrībā.

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilona Bukša saņēma balvu par atbalstu skolēnu izcilībai. Skolotāja Ilona Bukša ilgus gadus vada Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapelu “Paeglīte”, kura veiksmīgi piedalījusies novada un valsts mēroga konkursos un skatēs. Tika iegūtas vairākas godalgotās vietās Tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte” Rīgā, Kūkovas nūvoda Tradicionālās muzicēšanas konkursā Upītē. Paldies skolotājai Ilonai par profesionalitāti, vadot kapelu “REKAVAS STĪGOTĀJI” un tā nesot novada vārdu Latvijā!

Par audzēkņu aktīvu iesaisti un motivēšanu veselīga dzīvesveida popularizēšanā balvu saņēma Balvu novada Bērnu un jauniešu centra skolotāja Inta Ozola. Inta Ozola ir Balvu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa ”Veselā miesā  vesels gars”  vadītāja. Skolotāja Inta ar saviem audzēkņiem bija pirmie, kas aizsāka nūjošanas kustību tieši jauniešu vidū, iedvesmojot un ieinteresējot arī citus jauniešus Latvijā. Skolotājas Intas  audzēkņi jau trīs gadus veiksmīgi  piedalās Latvijas Čempionātos nūjošanā. Šovasar komanda “Nūjot Prieks”  startēja Pasaules nūjošanas posmā Vecāķos, kur guva panākumus. Skolotāja Inta uzskata, ka šādi pasaules līmeņa sasniegumi noteikti sniedz gandarījumu, ceļ bērnu un jauniešu motivāciju un  pašapziņu. “Lai veselā miesā vesels gars!”– ikvienam novēl skolotāja Inta Ozola.

Paldies vārdi un balva par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā  aizceļoja arī pie Balvu  pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotājas Zentas Irbītes, kura ir beigusi aktīvās darba gaitas.

Vēl pateicības vārdi  tika teikti trim pedagogiem - Tilžas pamatskolas skolotājai Ilgai Mednei, Rugāju vidusskolas skolotājai Lolitai Krēbsei un Baltinavas vidusskolas skolotājam un direktoram Imantam Slišānam par Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras popularizēšanu un integrēšanu mācību procesā. Pagājusī vasara Baltinavā ir bijusi aktīva un ražīga, popularizējot Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu un interešu izglītības pulciņu darbu. Sakrāts bagātīgs materiāls kompetenču pieejas īstenošanai interešu izglītībā un mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” un ar to ir vērts dalīties Skola 2030 organizēto aktivitāšu ietvaros.

Pasākumu vadīja un par pasākuma muzikālo noformējumu parūpējās Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga” jeb Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš un Gundars Silakaktiņš.

GALERIJA

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei