38.§ Par piedalīšanos projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un...

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 28 Februāris 2011 16:16

38.§
Par piedalīšanos projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņem lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, MK noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 8.2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var piedalīties ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 5.2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, un, ņemot vērā, vietējās rīcības grupas „Balvu rajona partnerība” izstrādāto stratēģiju „Balvu rajona attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam” un stratēģijas rīcības plāna 5.rīcību - „Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide”, un, izstrādājot projekta iesniegumu ”Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413, izstrādājot projekta iesniegumu „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”.
2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā jeb Ls 413,77 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas Ls 910,31 (PVN 22 % likmes segšanai), kopā nosakot Ls 1324,08. Projekta kopējās izmaksas Ls 5048.
3. Projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu Valsts kasē.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei