39.§ Par Balvu Valsts Ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 Februāris 2011 11:10

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz Balvu novada pašvaldības iestādes un uzņēmumi, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu Valsts Ģimnāzijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Summa bez PVN, latos

PVN 22%

Kopsumma, latos

1.

Klašu kabinetu telpu noma

Stunda

2,50

0,55

3,05

2.

Datora izmantošana

Stunda

0,50

0,11

0,61

3.

Aktuzāles izmantošana

Stunda

4,00

0,88

4,88

4.

Ēdamzāles izmantošana

Diennakts

15,00

3,30

18,30

5.

Sporta zāles izmantošana

Stunda

6,00

1,32

7,32

6.

Gultas vietas izmantošana

Diennakts

3,00

0,66

3,66

7.

1 diennakts klašu telpā

Diennakts

0,82

0,18

1,00

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram Viktoram Šļuncevam.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei