Ārkārtas domes sēdē paredz finansējumu 2023.gada pašvaldības budžetā projekta pabeigšanai

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20 Oktobris 2022 17:15

arkartas domes sede20. oktobrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā deputāti izskatīja deviņus jautājumus.

Piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Deputāti nolēma Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam piešķirt ikgadējo  apmaksāto atvaļinājumu - vienu kalendāro nedēļu no 2022.gada 25.oktobra līdz 31.oktobrim (ieskaitot).

Apstiprināja rīkojumu par ārzemju komandējumu

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Sandras Kapteines 2022.gada 26.septembra rīkojumu “Par S.Maksimova ārzemju komandējumu”. Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs  no 2022.gada 27.septembra līdz 2022.gada 30.septembrim atradās ārzemju komandējumā Norvēģijā.  Tā bija Latgales reģiona pašvaldību vadītāju vizīte Norvēģijā, Agderes pašvaldībā, kur notika dažādas tikšanās ar pašvaldības un biznesa pārstāvjiem.

Piešķir finansējumu biedrībai

Nolēma piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 200 euro  apmērā Latgales mednieku un makšķernieku biedrībai, reģistrācijas numurs 40008279581, adrese “Griķīši”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652, trofeju izstāžu veidošanai un medaļu izgatavošanas apmaksai.

Izdarīja grozījumus Balvu novada domes lēmumā

Deputāti izdarīja grozījumus Balvu novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguves atļaujas izsniegšanu Balvu novada Žīguru pagasta atradnei “Posolnīca” ( protokols Nr. 13.25.§) lēmuma pielikumā.

  • Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas numuru papildināta ar cipariem “/2022”, aizstāja vārdus “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” ar vārdiem “Akciju sabiedrība”, un atļaujas pielikuma saraksta 2.punktā vārdu “Pasolnīca” ar vārdu “Posolnīca”.
  • Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas pielikumā Nr.1 noteikumu 1. un 2. punktā aizstāja vārdus “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” ar vārdiem “Akciju sabiedrība”.

Noteica mēneša darba algas izglītības iestāžu vadītājiem

Noteica mēneša darba algas pirms nodokļu nomaksas:

  • Balvu Mākslas skolas direktoram - 1 438,00 euro;
  • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam –1 104,15 euro par 0,85 likmi;
  • Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājam – 1 104,15 euro par 0,85 likmi;
  • Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītājam –1 169,10 euro par 0,9 likmi.

Lēmumu piemēro ar 2022.gada 1.septembri. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2022.gada 26.septembra lēmuma “Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr. 20., 2.§) 1.14., 2.4., 2.5., un 2.6. apakšpunkts.

Noteica ēdināšanas pakalpojuma - launaga maksu

Noteica ēdināšanas pakalpojuma maksu - launags izglītojamajiem Balvu sākumskolā 1,00 euro, t.sk. vecāku maksa par pārtikas izmaksām 0,52 euro. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.oktobri.

Nodeva nedzīvojamās telpas bezatlīdzības lietošanā

Nolēma nodot sabiedriskā labuma organizācijas “Latvijas Neredzīgo biedrība” bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu:

  • nedzīvojamo telpu Nr.62 Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā, 17,3 m2platībā, atlikusī telpas bilances vērtība 37 808,11 euro, telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs;
  • nedzīvojamās telpas Nr.66 daļu Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā, 11,7 m2platībā, atlikusī telpas bilances vērtība 25 569,65 euro, telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Noteica nedzīvojamās telpas lietošanas mērķi – rīkot LNB sapulces, sabiedriskos pasākumus, kā arī organizēt interešu pulciņus personām ar redzes invaliditāti. Uzdeva Balvu kultūras un atpūtas centram noslēgt līgumu par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu sabiedriskā labuma organizācijai „Latvijas Neredzīgo biedrība”, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma organizācija iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, apkure, aukstais ūdens, karstais ūdens, atkritumu izvešana).

Nodos sabiedriskā labuma organizācijai „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu: nedzīvojamo telpu Nr.25, 17,7 m2 platībā,  Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā, telpas atlikusī bilances vērtība 3217,08 euro. Telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Noteica nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi – piedalīties projektu īstenošanā, veikt labdarību un akcijas sociāli maznodrošināto mērķu grupu vidē un iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē. Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana caur lauku sieviešu radošām darbnīcām un meistarklasēm, rīkot biedrības sapulces un uzglabāt projekta ietvaros iegādāto inventāru. Uzdeva Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot līgumu par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu  sabiedriskā labuma organizācijai „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma organizācija „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”” iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, apkure, aukstais ūdens, karstais ūdens, kanalizācija) pēc piestādītiem rēķiniem. Līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēdz telpu izmantotājs.

Paredz finansējumu 2023.gada pašvaldības budžetā

Paredzēs projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” pabeigšanai pašvaldības 2023.gada budžetā nepieciešamo finansējumu līdz  652 265 euro apmērā, paredzot finansējumu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem, atlikumiem vai, nepieciešamības gadījumā,  no aizņēmuma līdzekļiem atbilstoši 2023.gada valsts budžeta likumā noteiktajiem aizņemšanās nosacījumiem, pieņemot attiecīgu domes lēmumu par aizņēmuma ņemšanu.

 

Ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā  Pašvaldība/Domes sēdes.  Audio ierakstu formāts – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei