Piešķirs Balvu novada domes Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 27 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Novembris 2022 12:15

oktobris 202227.oktobrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba kārtībā deputāti izskatīja 61 jautājumu.

Pagarināja Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes termiņu un nodos publiskai apspriešanai

Nolēma pagarināt ar Balvu novada domes 2022.gada 26.maija lēmumu “Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.13, 1.§) apstiprinātajā darba uzdevumā noteiktos Balvu novada Izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam izpildes termiņus. Izdarīja grozījumus Balvu novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma “Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.13, 1.§) pielikuma 5.punktu.

Publiskās apspriešanas termiņš būs no 2022.gada 7.novembra līdz 2022.gada 20.novembrim. Paziņojums  par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam projekta publisko apspriešanu būs publicēts pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”.

Izdara grozījumus iestāžu nolikumos

Deputāti izdarīja grozījumus iestāžu nolikumos:

 • Balvu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma (protokols Nr.9, 3.§) apstiprinātajā Baltinavas vidusskolas nolikumā izteica nolikuma 10.punktu šādā redakcijā: “10. Iestāde īsteno pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas, kā arī vispārējās vidējās izglītības programmas.”;
 • Baltinavas kultūras nams nolikumā (apstiprināts ar gada 28.oktobra lēmumu (sēdes prot. Nr.14., 14.§)) svītroja nolikuma 1.7.punktu.

Piešķirs Balvu novada domes Atzinības rakstus

Nolēma piešķirt Balvu novada domes Atzinības rakstus:

Pozitīvo iniciatīvu biedrības “PRO.ini” dibinātājiem INGŪNAI UN AIGARAM ANDERSONIEM par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu sporta un izglītības jomas attīstībā Balvu novadā, pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;

Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājai BIRUTAI BOGDANEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti  un nesavtīgu darbu Bērzpils pagasta labklājības un attīstības veicināšanā;

Sporta skolotājam JĀNIM DOKĀNAM par audzēkņu izciliem panākumiem svarbumbu celšanā un Balvu novada atpazīstamības veicināšanu;

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei VIJAI GAIDUKAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ilggadēju profesionālo darbību pašvaldībā un par ģimenes vērtību popularizējošu tradīciju radīšanu, un pašvaldības kultūrvides kopošanu;

Rugāju Tautas nama vadītājai GUNTAI GRIGĀNEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Rugāju pagastā;

Balvu jauktā kora “Mirklis” mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam ULDIM KOKARAM par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;

VUGD Balvu daļas bijušajam darbiniekam ALEKSEJAM KOVŠOVAM par atbalstu un augstu profesionalitāti ugunsdrošības un Civilās aizsardzības jautājumu risināšanā Balvu novadā;

Balvu novada iedzīvotājai ILVETAI LOČMELEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā;

Kubulu Kultūras nama darbiniecei DZINTRAI MACULEVIČAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālu un nesavtīgu darbu Kubulu Kultūras namā;

Briežuciema pagasta Tautas nama vadītājai ZITAI MEŽALEI par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Briežuciema pagastā;

Baltinavas pagasta zemnieku saimniecības “Mītkes” īpašniecei VELTAI MĪTKEI par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā;

Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei metodiskajā jomā VALIJAI MULDIŅAI par metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijā un skolvadības jautājumos un ieguldījumu izglītības kvalitātes sekmēšanai Balvos un novadā;

P/A “San-Tex” komunālinženierim un Ārējā ūdens vada un kanalizācijas dienesta vadītājam AIVARAM PUGEJAM par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”;

Balvu Mūzikas skolas skolotājam, Balvu jauktā kora “Mirklis” kormeistaram, pūtēju orķestra “Balvi” dalībniekam un koncertmeistaram ĢIRTAM RIPAM par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā un novada vārda popularizēšanu;

Ģimenes ārstei TATJANAI SLUKINAI par profesionalitāti, ilggadēju, pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā;

Rugāju vidusskolas šefpavārei un aizbildnei VALENTĪNAI SPROĢEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā;

Bērzpils pamatskolas direktorei ILONAI STEPĀNEI par profesionālu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu, skolas pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu;

Medņevas tautas nama vadītājai SKAIDRĪTEI ŠAICĀNEI par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Medņevas pagastā;

Balvu novada pašvaldības administrācijas Attīstītības plānošanas nodaļas projektu vadītājai un uzņēmējai SANTAI ŠMITEI par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus un popularizējot Viļakas pilsētas un novada vārdu;

Vācu valodas skolotājai un nemateriālā kultūras mantojuma pētniecei un praktizētājai EVITAI ZAREMBAI – KRĪGEREI par aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojumu vērtību un prasmju saglabāšanā un apkopošanā;

SIA “Balvu Vaduguns” žurnālistei INGRĪDAI ZINKOVSKAI par ilggadēju un profesionālu darbu aktuālu jautājumu atspoguļošanā Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”;

Balvu novada pašvaldības administrācijas Attīstītības plānošanas nodaļas projektu vadītājai VINETAI ZELTKALNEI par nesavtīgu ieguldījumu novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus;

Pieņem saistošos noteikumus

 • 34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”. Saistošie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” mērķi, funkcijas, uzdevumus un tiesības, Aģentūras pārvaldes kārtību, rīcību ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, Aģentūras darbības pārraudzības kārtību, Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtību. Aģentūra ir Balvu novada pašvaldības iestāde, kurai ar Balvu novada domes lēmumu uzdots veikt nolikumā minētos no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas.
 • 35/2022 “Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””.
 • 36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”.
 • 37/2022 “Par neapbūvēta Balvu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”.
 • 38/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Precizēja  saistošos noteikumus

Izdarīja precizējumus:

 • Balvu novada domes gada 22.septembra saistošos noteikumos Nr. 32/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”;
 • Balvu novada domes gada 22.septembra saistošos noteikumos Nr. 33/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”.

Nodot medību tiesības mednieku un makšķernieku klubam

Nolēma nodot medību tiesības mednieku un makšķernieku klubam “Mieriņi” Balvu novada pašvaldībai piederošajās, piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Rugāju pagastā  82,02 ha platībā. Noteica medību tiesību nomas maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez PVN. Medību tiesību nomas līgumu slēgs uz 10  gadiem.  Uzdeva Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot līgumu par medību tiesību nomu ar mednieku un makšķernieku klubu “Mieriņi”.

Pieņem Balvu novada pašvaldības noteikumus

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.9/2022 „Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā”.

Atsavinās  Balvu novada pašvaldības kustamo mantu

Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – vieglo automašīnu FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, reģistrācijas apliecības Nr. AF3754782, izlaiduma gads 1998. Apstiprināja kustamās mantas sākumcenu 755,00 euro un izsoles noteikumus. Izsoli organizēs Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.

Norakstīs Balvu novada pašvaldības kustamo mantu

Nolēma atļaut norakstīt Balvu novada pašvaldības kustamo mantu - vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, 1999.gada izlaidums, reģistrācijas apliecības Nr.AF3754854, atlikusī bilances vērtība 0,00 euro. Uzdeva Medņevas pagasta pārvaldniekam J.Prancānam lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā. Ieņēmumus no realizētā transportlīdzekļa ieskaitīs Balvu novada pašvaldības budžetā. Pēc likvidācijas sertifikāta saņemšanas, uzdeva Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai 1.punktā minēto automašīnu izslēgt no Balvu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites.

Apstiprināja izsoles rezultātus

Apstiprināja kustamās mantas – nerūsējošā tērauda galda ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu, inventāra Nr.320030, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzieti”, Reģ. Nr.42403010964, juridiskā adrese Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, kura iegādājās augstāk minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu 321,20 euro. Uzdeva Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Apstiprināja izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā. Noteica viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:

 • Balvu Valsts ģimnāzijā – 89,73 euro;
 • Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā –84,63 euro;
 • Balvu sākumskolā – 43,58 euro;
 • Bērzpils pamatskolā –231,22 euro;
 • Bērzpils pamatskolas Krišjāņu pirmsskolas grupā –394.94 euro;
 • Stacijas pamatskolā –177,40 euro;
 • Tilžas pamatskolā –157,15 euro;
 • Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupā –457,87 euro;
 • Tilžas pamatskolas pirmsskolas grupā –269,14 euro;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” –164,22 euro;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis” –172,48 euro;
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē – 249,84 euro;
 • Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” –330,09 euro;
 • Baltinavas vidusskolā –104,79 euro;
 • Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupā –127,83 euro;
 • Eglaines pamatskolā – 169,13 euro;
 • Rugāju vidusskolā – 110,44 euro;
 • Viļakas Valsts ģimnāzijā – 127,45 euro;
 • Rekavas vidusskolā – 108,61 euro;
 • Viduču pamatskolā – 234,44 euro;
 • Viduču pamatskolas Žīguru filiālē – 289,42 euro;
 • Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” –180,47 euro;
 • Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” –573,55 euro.

Apstiprināja pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžus

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” maksas pakalpojumu cenrādi:

 • Grupas telpas (telpa Nr.73, 74, 83, 84, 93, 94, 103, 104) noma angļu valodas nodarbību organizēšanai, 30 min., cena bez PVN 0,89 euro, cena ar PVN 1,08 euro;
 • Grupas telpas (telpa Nr.73, 74, 83, 84, 93, 94, 103,104) noma ritmikas nodarbību organizēšanai, 30 min., cena bez PVN 0,79 euro, cena ar PVN 0,96 euro;
 • Grupas telpas (telpa Nr.73, 74, 83, 84, 93, 94, 103, 104) noma ritmikas nodarbību organizēšanai, 40 min., cena bez PVN 1,06 euro, cena ar PVN 1,28

 Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

 • Telpu noma, “Skola”, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4508, sporta telpu grupa, kopējā platība 195,4 m2 , h, cena bez PVN 6,63 euro, cena ar PVN 8,02 euro;
 • Transporta pakalpojums- Traktors B-KM, h, cena bez PVN 15,12 euro, cena ar PVN 18,30 euro.

Piešķirs ikmēneša pabalstus

Nolēma piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajam Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietniekam, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot ar 2022.gada 1.novembri un bijušajam Žīguru pagasta padomes priekšsēdētājam, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot ar 2022.gada 11.novembri.

Veica izmaiņas Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā

Lindu Igauni atbrīvoja no Balvu novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas locekļa amata ar 2022.gada 31.oktobri. Ar 2022.gada 1.novembri Balvu novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā ievēlēja Aleksandru Kliju – Balvu novada administrācijas galveno ekonomisti.

 

Deleģē veikt izglītības iestādes direktora pienākumus

Nolēma deleģēt Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniecei Intai Vilkastei veikt Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz darbinieku I.V..

Piešķīra finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Nolēma piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 500.00 euro apmērā Latvijas Universitātes sieviešu kora BALTA dalībniecei S.D., dalībai 58.Austrālijas Latviešu kultūras dienās, kas notiks 2022.gada 08.-25. novembrī Adelaidē, Sidnejā un Kanberā, Austrālijā. Finansējums paredzēts transporta izdevumiem (lidojums Rīga-Sidneja-Rīga).

Piešķīra finansējumu tautastērpu iegādei 2023.gadā

Nolēma Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetā paredzēt finansējumu 53769,00 euro Balvu novada amatiermākslas kolektīvu tautastērpu iegādei, lai sagatavotos dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos.

Apstiprināja piešķirtā valsts budžeta finansējuma digitālo mācību līdzekļu iegādei

Apstiprināja piešķirtā valsts budžeta finansējuma digitālo mācību līdzekļu iegādei sadalījumu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2022.gadā - 31 010 euro. Noteica, ka finansējumu izlietos līdz 2022.gada 30.decembrim.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 541 243 euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanai, ar izņemšanu 2022.gadā – 300 000 euro, 2023.gadā – 241 243 euro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta,   atmaksu garantē ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

 

Ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā  Pašvaldība/Domes sēdes.  Audio ierakstu formāts – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei