45.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „JUEMI”

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:56

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un ņemot vērā, ka pēc Balvu novada pašvaldības izpilddirektora 2010.gada 7.decembrī izsūtītā Brīdinājuma (Nr.5-40/1558) SIA „JUEMI” nav nomaksājis parādu par nekustamā īpašuma nodokli, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no SIA „JUEMI”, reģistrācijas Nr.42403020286, adrese: Brīvības iela 1, Balvi, LV 4501, nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
1.1. Ls 135,45 (pamatparāds Ls 123,00, nokavējuma nauda Ls 12,45) apmērā par nekustamo īpašumu Brīvības iela 1K, Balvi, Balvu novads, ar kadastra numuru 3801 003 0557 (zeme),
1.2. Ls 388,61 (pamatparāds Ls 354,81, nokavējuma nauda Ls 33,80) apmērā par nekustamo īpašumu Brīvības iela 1K, Balvi, Balvu novads, ar kadastra numuru 3801 003 0557 (ēkas), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Lēmuma pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei