Lai pārrunātu aktuālākos jautājumus, ikmēneša sanāksmē tiekas iestāžu vadītāji

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 01 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Novembris 2022 12:15

1.novembra pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme attālināti

1.novembrī uz kārtējo pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmi, kas norisinājās attālināti, aicināja Balvu novada domes un pašvaldības vadība, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga Siņica vēlreiz atgādināja iestādēm, ka līdz 31.oktobrim bija jāiesniedz iestādes nākamā gada budžets. Iestāžu vadītājiem radās jautājums par algām, jo ar 2023.gada 1.janvāri valstī mainās minimālā alga, kas būs 620,00 euro. Uz ko Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne atbildēja, ka nākamajā domes sēdē ir plānots, ka tiks pieņemti “Darbinieku minimālās darba algas noteikšanas kritēriji” un iestāžu vadītājiem būs jāizvērtē savi darbinieki, kam piesaistīts būs arī atalgojums.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa vēlreiz atgādināja iestādēm par darba kārtības noteikumiem, par e-pastu komunikācijas kultūru, ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību un darbinieka pienākumiem, kad viņš atrodas uz darba nespējas vai citā prombūtnē.

Izpilddirektore aicināja iestādes izmantot pašvaldības funkciju, kas nodrošina pašvaldības kā kreditora interešu aizstāvību, kas nozīmē, ja kāda pašvaldības pakalpojuma saņēmējs ir palicis parādā, sūtīt atgādinājumus un risināt šos jautājumus. Uzrunājot pagastu un pilsētu pārvaldniekus, Daina Tutiņa aicināja viņus organizēt tikšanās reizes ar savā pagastā esošo iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem, lai pārrunātu aktuālo informāciju un informētu par izdarītajiem un plānotajiem darbiem.

Pašvaldības izpilddirektore pastāstīja par darbiem, kas pašlaik notiek saistībā ar Balvu muižu. Pirmkārt, lai saprastu, kā pašvaldība nākotnē redz Balvu muižu un tai piegulošo teritoriju, kas aptver muižas un pilsētas parka teritoriju, abus ezerus un ap tiem esošo teritoriju,  Jaunatnes parku, Lāča dārzu, pludmali, teritoriju, kurā pašlaik atrodas velotrase un disku golfa laukums, un kā šo teritoriju turpmāk attīstīt, tiek izstrādāts Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskais plānojums. Tas sevī ietver muižas apbūves un pārējo teritoriju vēsturiskās dokumentācijas analīzi, kā rezultātā tiks izstrādātas vispārējas vadlīnijas Balvu muižas apbūves un pārējo teritoriju attīstībai, ietverot vēsturisko apstādījumu kompozīcijas atjaunošanu, parka ainavas atjaunošanas priekšlikumu projektu, parka funkcionālā zonējuma izstrādi, priekšlikumus transporta, riteņbraucēju un gājēju plūsmai, priekšlikumus un risinājumus papildus apgaismojuma nepieciešamībai, krastmalas funkcionālajam un mākslinieciskajam apgaismojumam, arī ezera piekrastes labiekārtojumam, arhitektūru mazajām formām, tirdzniecības kioskiem, nomas punktiem, peldēšanas vietas iekārtojumam. Šajā plānā tiks piedāvāts arī risinājums pilsētas vēsturiskā centra iedzīvināšanai, perspektīvais attīstības redzējums, izvērtētas un noteiktas perspektīvās izbūves teritorijas pastaigu takai ap Balvu ezeru, iestrādāts arī esošās lietus ūdens atvades sistēmu stāvokļa novērtējums un jaunu lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas shēmu plānojums, kā arī inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanas risinājums, kā arī risināta vides pieejamība. Šis plānojums noteiks šīs teritorijas attīstības prioritātes un būvprojektu secību līdz 2040.gadam.

Otrkārt, viens no plānojuma elementiem ir Balvu muiža, kur šobrīd notiek remontdarbi, lai saglabātu pašu ēku. Svarīgākais ir saprast, kā mēs šo ēku vēlamies redzēt no ārpuses. Daina Tutiņa aicināja iestāžu vadītājus izteikt savu viedokli par Balvu muižas nākotni, aizpildot aptauju, kas pieejama Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv, kā arī būs pieejama novembra “Balvu Novada Ziņu” numurā.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine informēja klātesošos, ka domes un pašvaldības vadība, deputāti un speciālisti turpinās tikšanos ar iedzīvotājiem pagastos. Nākamā tikšanās vieta būs Krišjāņu un Bērzpils pagasts, tikai jāvienojas par datumu, kad tas būs.

Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī dažādi citi ar ikdienas darbiem saistīti jautājumi, piemēram, par gaidāmo inventarizāciju katrā no pašvaldības iestādēm, par e-rēķiniem, par pašvaldības transportu.

Noslēdzot šo tikšanās reizi, vienojās, ka nākamreiz visi tiksies klātienē Balvu Novada muzejā.

Teksts: Iluta Jaunžeikare

Foto: Ekrānšāviņš no tiešsaistes sanāksmes, kurā redzama daļa no 87 sanāksmes dalībniekiem 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei